U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Voorwaarden Boeken Bunker


VEILINGVOORWAARDEN Kavel 120 - 16 mei 2017


INZET VEILING
1. een perceel grond met ondergrondse Bunker, gelegen aan de Takenslaan te Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie C nummer 1058, groot zeven are en negenennegentig centiare;
2. een perceel grond waarop een antennemast aanwezig is die krachtens het hierna te noemen opstalrecht eigendom is van de opstaller, gelegen aan de Takenslaan te Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie C nummer 1057, groot één centiare;
3. unieke verzameling boeken;
hierna te noemen "het verkochte". (N.B. verdere tekst hieronder)
VEILINGVOORWAARDEN
Op de veiling zijn van toepassing de Veilingvoorwaarden opgesteld door Zwiggelaar Auctions, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1057 XZ Amsterdam, Witte de Withstraat 32-H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02081649, welke veilingvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Zwiggelaar Auctions, voor zoveel die voorwaarden toepassing kunnen vinden naast en in verband met de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:
Gebruik
De Bunker is in gebruik als opslag voor een grote verzameling boeken.
De verzameling boeken zullen tezamen met de Bunker aan koper worden overgedragen.
In de Bunker bevindt zich een waterleiding die lekt. De waterleiding is weggewerkt in het beton en moeilijk bereikbaar. De verkoper heeft om deze reden de waterleiding afgesloten.
Het effect van deze lekkage op het verkochte is voor risico van koper alsmede het opnieuw aansluiten van de waterleiding.
Bestemming
Volgens ingewonnen informatie bij de gemeente Appingedam heeft de bunker een dubbele bestemming, namelijk nutsvoorzieningen en Archeologie 4.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volgende internetpagina’s:
- http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03/r_NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03.html#_10_Bedrijf-Nutsvoorzieningen;
- http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03/r_NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03.html#_67_Waarde-Archeologie4.
Lasten per jaar
De WOZ-waarde bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
Onroerende zaak belasting eigenaar: negenendertig euro en negenenzeventig cent (€ 39,79);
Onroerende zaak belasting gebruiker: tweeëndertig euro en twee cent (€ 32,02);
Belasting voor perceel grond met antennemast: drie euro en vijfennegentig cent (€ 3,95);
Overige lasten pro memorie (p.m.).
Rechtsgedingen
Met betrekking tot het verkochte lopen geen rechtsgedingen.
Onteigening
Met betrekking tot het verkochte sub 1. en 2. is geen onteigening aangezegd; er is geen voornemen tot onteigening bekend.
Verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de koopsom, en al hetgeen verder verschuldigd is, voor rekening van de koper.
Verzekering
Het registergoed is voor zover bekend niet verzekerd.
Koper dient het registergoed vanaf de toewijzing voor zijn rekening en risico te verzekeren.
Garanties
Verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in hetgeen is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege is gebleven.
Risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de betaling van de koopsom voor rekening van de koper.
Aanschrijvingen
Er zijn verkoper geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Belasting
Ter zake van de levering van het verkochte sub 1. en 2. is geen omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief bedraagt zes procent (6%).
Aanvaarding/betaling
Het verkochte kan door de koper worden aanvaard na betaling der kooppenningen en al hetgeen verder verschuldigd is, welke betaling moet geschieden uiterlijk op zestien juni tweeduizend zeventien.
Kosten
De koper dient te betalen:
- het hamergeld/koopsom;
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde € 1.250,00 (exclusief 21% BTW);
- het kadastrale recht ad € 126,00 en de kosten van kadastrale recherche ad € 45,00 (excl. 21% BTW);
- verrekening van de zakelijke lasten;
- het onderzoek naar persoonsgegevens, zijnde € 15,00 (excl. 21% BTW);
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief, zijnde 25% opgeld (inclusief 21% BTW).
Publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per dertig maart tweeduizend zeventien zijn ten aanzien van het registergoed geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen en de Basisregistratie Kadaster.
Milieu
Met betrekking tot het verkochte sub 1. en 2. verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
In de bunker bevindt zich een DAF-motor met een dieselreservoir met rode diesel.
Deze wordt gebruikt bij calamiteiten om alle apparatuur te kunnen laten draaien.
- het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Verkopers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu.
Aan het verkochte sub 1. en 2. verbonden rechten en plichten
Verwezen wordt naar voormelde akte van levering op zevenentwintig september tweeduizend vijf verleden voor een waarnemer van mr. C.M. Reijntjes, notaris te Appingedam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Groningen op achtentwintig september tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, deel 10278, nummer 176, in welke akte onder meer het navolgende staat vermeld:
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
a. een akte van levering op zeven januari negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. H.J.K. Kuipers, destijds notaris te Appingedam, bij afschrift ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Groningen in register Hypotheken 4 op tien januari negentienhonderd vierennegentig in deel 5265, nummer 3, waarin woordelijk staat vermeld:
“Artikel 7.
1. Het verkochte moet door en voor rekening van de koper of diens rechtverkrijgende(n) terzake ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Appingedam op deugdelijke wijze worden afgescheiden van de aangrenzende openbare weg en eventueel aangrenzende gemeenteterrein en bij voortduring behoorlijk te worden onderhouden.
De aangebracht afscheidingen zullen door en voor rekening van de koper of diens rechtverkrijgende(n) terzake eveneens behoorlijk moeten worden onderhouden en zo nodig vernieuwd.
2. Ingeval van niet nakomen van een of meer van de verplichtingen hiervoor onder 1 omschreven, verbeurt de koper of diens rechtverkrijgende(n) terzake ten behoeve van de verkoper en onverminderd al diens andere rechten, een boete ten bedrage van tienduizend gulden (ƒ 10.000,00).
Deze boete zal opeisbaar zijn bij niet nakoming van een of meer van bovengenoemde verplichtingen, zodra de verkoper of diens rechtverkrijgende(n) terzake het in gebreke zijn kan aantonen.
3. De gemeente Appingedam behoudt zich, onverminderd het recht van de eigenaar op schadeloosstelling, het onopzegbaar recht voor in, op, aan en boven het verkochte perceel palen, kabels, draden, aanduidingsborden en pijpleidingen, een en ander met toebehoren aan te brengen, te hebben, in stand te houden, te verplaatsen en te onderhouden casu quo voor een en ander toestemming te verlenen aan derden. Omtrent de plaats waar en de wijze waarop bedoelde voorwerpen zullen worden aangebracht, wordt tevoren overleg gepleegd met de eigenaar.
De verkoper zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de hiervoor bedoelde door haar aan derden verleende toestemming, onverminderd het recht van de eigenaar jegens die derden. De betreffende eigenaar is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is of wordt aangebracht te laten bestaan op straffe van een boete groot tweehonderd gulden per dag voor elke dag dat de niet-nakoming of overtreding voortduurt of het aanbrengen of onderhouden verhinderd of niet toegestaan wordt.
4. Ingeval van gehele of gedeeltelijke overdracht of toedeling bij verdeling van het verkochte alsmede bij verlening van een zakelijk recht daarop, moeten de bepalingen hiervoor vermeld onder 1 tot en met 3, alsmede deze bepaling in de akte van overdracht, verdeling of vestiging zakelijk recht worden opgenomen aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde worden opgelegd en door hem worden aanvaard, op straffe van een boete groot gelijk de betreffende koopsom casu quo het bedrag of de waarde waarvoor het zakelijk recht wordt gevestigd, doch met een minimum van tienduizend gulden, onmiddellijk opeisbaar door het enkele feit van de niet-nakoming zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, te verbeuren ten behoeve van de gemeente Appingedam, onverminderd alle andere rechten van die gemeente.
5. Burgemeester en Wethouders der gemeente Appingedam accepteren ten behoeve van de gemeente alle tegenwoordige en toekomstige rechten en bevoegdheden welke krachtens een bepaling als bedoeld onder 1 tot en met 5 tegen de koper, zijn rechtverkrijgende(n) of de eigenaar of gewezen eigenaar van het verkochte mochten kunnen worden geldend gemaakt.”;
b. een akte op zestien september negentienhonderd drieënzestig verleden voor F. Smit, destijds notaris te Appingedam, bij afschrift ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Groningen in register Hypotheken 4 op achttien september negentienhonderd drieënzestig in deel 1737, nummer 158, waarin woordelijk staat vermeld:
“4. De koopster en haar rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, voor openbare doeleinden op, in of boven het verkochte worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop Burgemeester en Wethouders dit nodig zullen achten.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd. De koopster is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is aangebracht te laten bestaan.
5. De koopster is verplicht het gekochte behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders. De kosten van het maken van deze erfafscheiding komen geheel voor rekening van de koopster.”
Verwezen wordt naar een akte van vestiging opstalrecht op zeven september negentienhonderd vijfennegentig verleden voor een mr. H.J.K. Kuipers, destijds notaris te Appingedam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Groningen op acht september tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, deel 5761, nummer 10, in welke akte onder meer het navolgende staat vermeld.
Ten aanzien van het recht van opstal verklaren partijen het volgende te zijn overeengekomen:
1. het recht van opstal wordt verleend voor een tijdvak van dertig jaar, aanvangende zeven september negentienhonderd vijfennegentig en mitsdien eindigende zeven september tweeduizend vijfentwintig.
Omtrent de eventuele verlenging van de duur van dit recht zullen partijen voor de afloop van de bovengemelde termijn overleg plegen. In geval van verlenging zullen zij daarvan doen blijken bij een op kosten van PTT Telecom op te maken notariële akte, die in het betreffende register ten Kantore van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal worden ingeschreven; bij verlenging ontstaat geen nieuw opstalrecht, maar wordt het reeds bestaande opstalrecht voortgezet (verlengd).
PTT Telecom heeft te allen tijde het recht het opstalrecht bij een aan de grondeigenaar gericht aangetekend schrijven of deurwaardersexploit op te zeggen tegen een vroegere datum dan hierboven of bij de eventuele overeenkomst tot verlenging is bepaald.
2 a. De eigenaar van het hierbedoelde terrein zijn geen feiten bekend die er op wijzen dat het terrein enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door PTT Telecom of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het terrein, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.
b. Het recht van opstal zal, behoudens hetgeen voortvloeit uit het hierna sub d. bepaalde, uitsluitend bestaan in het mogen stellen en in eigendom hebben op voormeld perceelsgedeelte en gedurende de duur van het opstalrecht mogen gebruiken overeenkomstig de normale bestemming zoals hierna omschreven van de antennemast welke reeds op voormeld perceelsgedeelte aanwezig is.
c. Wijzigingen in de bouw, alsook gehele of gedeeltelijke afbraak, zullen nu of later slechts na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de grondeigenaar mogen geschieden.
d. Andere gebouwen of opstallen dan vorenbedoelde antennemast, alsook beplantingen, zullen niet op de grond mogen worden gesteld zonder schriftelijke toestemming van de grondeigenaar. Ingeval deze schriftelijke toestemming wordt gegeven, zullen de betreffende gebouwen, opstallen en beplantingen onder het opstalrecht vallen.
e. Om de antennemast vanaf de openbare straat te kunnen bereiken en omgekeerd wordt in verband met en ter uitvoering van voormelde overeenkomst bij deze gevestigd de navolgende erfdienstbaarheden:
- Ten behoeve van het perceelsgedeelte waarop recht van opstal als hiervoor is verleend en geleverd, als heersend erf en ten laste van het overige gedeelte van voormeld kadastraal gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie C, nummer 804 als dienend erf, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden en leggen van kabels en leidingen in het dienend erf.
- Ten behoeve van het perceelsgedeelte waarop het recht van opstal als hiervoor is verleend en geleverd, als heersend erf en ten laste van een op het terrein aangeduid gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Appingedam, sectie C nummer 804 waarop een toegangspad is gelegen, als dienend erf, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van voormelde antennemast naar de openbare straat en om van de openbare straat te komen en te gaan naar voormelde antennemast.
Voormelde erfdienstbaarheden gaan teniet zodra het recht van opstal is geëindigd en ook indien de antennemast wordt verwijderd.
f. De opstaller zal bedoeld toegangspad in goede staat moeten onderhouden. Hij zal het toegangspad voor geen andere doeleinden mogen gebruiken dan als toegangspad van en naar de hiervoor bedoelde antennemast.
g. Ook de grondeigenaar zal bevoegd zijn van het toegangspad als weg gebruik te maken of te doen gebruik maken, ten gerieve van het overblijvende gedeelte van het voorschreven kadastraal perceel en van de eventueel daarop te stichten gebouwen, opstallen en beplantingen en de daarin eventueel te vestigen bedrijven, doch dit ook alleen als toegangsweg van en naar de openbare straat. De hierbedoelde bevoegdheid van de grondeigenaar zal dus mede overgaan op de rechtverkrijgende van de grondeigenaar, indien hij (gedeelten van) het perceel kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie C nummer 804 vervreemdt zonder dat de opstalhouder enig recht ontleent aan deze eventuele [in akte ontbreekt rest van de zin];
h. Geen van beide partijen zal door het plaatsen van voertuigen of anderszins op gemeld toegangspad de andere partij het gebruik daarvan mogen belemmeren of bemoeilijken. Ieder hunner zal bevoegd zijn de eventueel in strijd hiermee geplaatste voertuigen of anderszins zonder enige aanmaning eigenmachtig te verwijderen en deze zonder meer op straat te stellen.
3. De opstaller zal door de rechter van zijn recht van opstal kunnen worden vervallen verklaard, wanneer hij een huurcontract heeft gesloten in strijd met het in artikel 6 bepaalde, dit laatste tenzij de huurder zich schriftelijk verbindt om het gehuurde onmiddellijk bij beëindiging van het opstalrecht te ontruimen en alsdan de huurverhouding met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen.
Indien de grondeigenaar tot het opzeggen of vorderen van vervallenverklaring van het opstalrecht besluit, deelt hij dit bij deurwaardersexploit aan de opstaller mede en stelt daarbij tevens de dag vast, waarop het recht naar zijn mening geëindigd zal zijn en de grond met opstallen te zijner vrije beschikking moeten worden gesteld, welke dag tenminste twee maanden na de dagtekening van het exploit zal dienen te liggen.
Binnen tien dagen na die dagtekening wordt door de grondeigenaar ook aan de eventuele hypotheekhouder(s) bij deurwaardersexploit van de vordering tot vervallenverklaring kennis gegeven. Mits de opstaller zekerheid stelt voor zijn toekomstige verplichtingen na te komen of door een ander te doen nakomen, inbegrepen de kosten door de grondeigenaar gemaakt tengevolge van de niet-nakoming door de opstaller. De grondeigenaar is bevoegd, indien het opstalrecht door vervallenverklaring eindigt, daarvan te doen blijken in de registers ten Kantore van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers.
4. De opstalhouder zal mits met schriftelijke toestemming van de grondeigenaar bevoegd zijn zijn opstalrecht hypothecair te verbinden. Indien het opstalrecht is verbonden aan een gebruiksrecht zal ingeval van verkoop door de hypotheekhouder krachtens diens hypotheekrecht de grondeigenaar medewerken aan het doen overgaan van deze gebruiksrechten, waaraan het opstalrecht is verbonden, aan de koper krachtens die verkoop van het opstalrecht, tenzij dit doen overgaan in redelijkheid – mede met inachtneming van de belangen van de hypotheekhouder(s) – niet van de grondeigenaar gevergd kan worden.
5. Bij het eindigen van het recht van opstal, op welke wijze of om welke oorzaak of reden dit ook zij, dient de antennemast vanwege, op kosten en voor risico van de opstalhouder te worden verwijderd en afgevoerd.
De werkzaamheden welke moeten verricht in verband met het verwijderen van voormelde antennemast komen geheel voor rekening en risico van de opstalhouder.
Voor het toegangspad, dat door de opstaller niet zal mogen worden verwijderd, zal door de grondeigenaar generlei vergoeding verschuldigd zijn.
Indien in geval van beëindiging van het recht van opstal zou blijken dat het recht van opstal met hypotheek is bezwaard, dient de opstalhouder zorg te dragen voor aflossing van de hypotheek.
6. De opstaller zal het recht van opstal en de antennemast of andere gebouwen en/of beplantingen, bedoeld sub 2.d. zonder schriftelijke toestemming van de grondeigenaar niet mogen vervreemden, noch met hypotheek of enig ander beperkt recht of zakelijk recht mogen bezwaren.
Op het perceel grond waarop het recht van opstal werd verleend, zullen door hem zonder schriftelijke toestemming van de grondeigenaar geen erfdienstbaarheden mogen worden gevestigd, noch zal dit recht van opstal en/of de daarop gestelde antennemast aan derden geheel of gedeeltelijk mogen worden verhuurd of op enigerlei andere wijze in gebruik of genot mogen worden afgestaan. Indien met toestemming van de grondeigenaar het opstalrecht met hypotheek werd bezwaard, zal voor een eventuele overdracht door- en tengevolge van de uitoefening der rechten van de hypotheekhouder(s) geen toestemming van de grondeigenaar zijn vereist. Een rechtshandeling door de opstaller verricht in strijd met het in deze akte bepaalde zal – voor zover de Wet dit toelaat – de hoofdgerechtigde niet op enigerlei wijze direct of indirect binden.
7. De zakelijke lasten en belastingen, dei van het voorschreven perceelsgedeelte geheven worden, blijven voor rekening van de grondeigenaar, de stichting ter ene zijde genoemd behoudens de belasting, die over de opstallen of het gebruik daarvan worden geheven.
Het te veilen registergoed vormt (een deel van) het in het citaat vermelde toenmalige registergoed (ten behoeve/ten laste) waarvan daar omschreven recht strekt.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en worden die bepalingen bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

N.B. Dit lot zal niet via Invaluable live bidding worden geveild. Telefonisch meebieden op dit lot is mogelijk na overleg met het veilinghuis (minimaal 48 uur voor aanvang veiling). Kijkdag vindt plaats op zaterdag 6 mei, van 11.00-17.00 op locatie. Overige kijkmogelijkheid op afspraak.