Beheer

1200-1257 Topography The Netherlands: Lots 1200 - 1257

Auction 13
SOLD €350,00
LOT 1200
€250,00 - €450,00
[Alkmaar] Kronyck van Alckmaar met zyn dorpen

- Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar tot den jaren 1658. Waar by gevoegd is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg en 't...

Auction 13
SOLD €90,00
LOT 1201
€70,00 - €100,00
W. van den Hoonaard, Rotterdam, 1825

Korte Aardrijkskundige beschrijving der stad Rotterdam, In lesjes voor de Jeugd, met een Topographisch kaartje. Door W. van den Hoonaard, Onderwijzer te Hillegersberg. Rotterdam,...

Auction 13
SOLD €3000,00
LOT 1202
€3000,00 - €6000,00
[XVII Provincien] M.Z. [= Martin Zeiler] Germaniae-Inferioris vel Circuli-Burgundici

das ist Beschreibung und Abbildung der Frnembsten rter in den Niderlndischen XVII Provincien oder Burgundischen Kraijsse. Franckfurt am Main, Caspar Merian, n.d. (1659), (6),3-283,(20...

Auction 13
PASSED
LOT 1203
€200,00 - €400,00
[Zeeland] Chronici Zelandiae libri duo:

Auctore Iacobo Eyndio (...). Middelburg, ex officina Moullertiana, 1634, (24),263 p., with engraved title, engraved portrait of the author and the wood-cut arms of Zeeland in the text, small 4to.

Auction 13
SOLD €50,00
LOT 1204
€50,00 - €100,00
[Rotterdam] Plattegrond van Rotterdam

Met beknopte gids van Rotterdam en alphabetische stratenlijst. Edition J.M. Brede, Rotterdam (no date, ca. 1910), 75,(1) p., with large folding colour-lithographic map (58 x 65...

Auction 13
PASSED
LOT 1205
€70,00 - €140,00
Verslag van den Toestand der Gemeente Arnhem over het jaar 1871,

door Burgemeester en Wethouders der raad dier gemeente, volgens art. 182 der gemeentewet aangeboden. Arnhem, P.A. de Jong, 1872, 281,(1),19 p., folding charts, original printed paperboard, large 8vo.

Auction 13
SOLD €60,00
LOT 1206
€50,00 - €100,00
[Nunspeet] "Centr. Genootschap v. Kinderherstellings - en Vacantie-kolonies te Nunspeet"

Postcard, ca. 1928, with views on the building, inserted at the corners in the original Art Deco cardboard wall mounting lithorgraphed in three colours, 21 x 20 cm., with 2 metal...

Auction 13
PASSED
LOT 1207
€150,00 - €300,00
[Arnhem] Nationale Tentoonstelling te Arnhem in 1879. Officieele Gids

No. 1-22, 24-28, 31, 32, 34, 36-47, 50-56, 58-68, 70-76, 79-96, 98-102, 110-113 and 115. Arnhem, Koninklijke Nederlandse Stoomdrukkerij, A. van Oosterzee, 1879, (1),6-458 p., with...

Auction 13
PASSED
LOT 1208
€200,00 - €400,00
[Cleves and South Holland]

Kleefsche en Zuid-Hollansche Arkadia, of Dagverhaal van twee reizen in en omtrent die gewesten gedaan, in dicht-maat uitgebreid door Claas Bruin, verrykt met aantekeningen van...

Auction 13
PASSED
LOT 1209
€100,00 - €200,00
[Low Countries] Batavische Arcadia,

Waer in: Onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, Van den oorspronck van 't Oudt-Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders...

Auction 13
SOLD €170,00
LOT 1210
€120,00 - €200,00
[Low Countries] Batavische Out-heeden,

met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn, door P. Cluverius, 2e druk, vermeerdert met eene inleydinge tot de Batavische Outheeden, eene Sciographie van 't Out Batavie,...

Auction 13
SOLD €160,00
LOT 1211
€150,00 - €300,00
[Zeeland] Walcherse Arkadia

Waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozeryen en stichtelyke bespiegelingen, oorspronck, Heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen (...) en hedendaagse...

Auction 13
PASSED
LOT 1212
€100,00 - €200,00
[Brabant and Flanders]

Description abrege gographique et historique du Brabant Hollandois et de la Flandre Hollandoise. [G. Sellius], Paris, Claude Bauche et Laurent d'Houry, 1748.

Auction 13
PASSED
LOT 1213
€100,00 - €200,00
[Den Bosch] Oudheden en Gestichten van de Bisschappelyke Stad en Meyerye van

's Hertogenbosch, Of beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom (...) met de leevens gevallen der Bisschoppen en andere geleerde mannen (...) door een liefhebber...

Auction 13
SOLD €420,00
LOT 1214
€400,00 - €800,00
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden

Oorspronkelijk beschreven door Mattheus Brourius van Nidek, R.G. en Isaak le Long [with copperplates by] Abraham Rademaker [and enhanced by] J.H. Reising (vol. 2 to 8 = 7 vols.),...

Auction 13
SOLD €60,00
LOT 1215
€60,00 - €100,00
Beschryving der stad Utrecht

behelzende derzelver opkomst en voornaamste lotgevallen (...) door Mr. Valentyn Jan Blondeel, Utrecht, Hermanus Besseling, 1757.

Auction 13
SOLD €130,00
LOT 1216
€80,00 - €160,00
[Cartography] Atlas van Nederland

en de Overzeesche Bezittingen; ontworpen en getekend door J. Kuyper, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865. Folio (48 x 32 cm.), complete with 16 maps in copperplate and coloured in...

Auction 13
SOLD €240,00
LOT 1217
€100,00 - €200,00
[Cartography] Vollständiger Universal-Handatlas

der neuere Erdbeschreibung über alle Theile der Erde in 102 Blattern. Dr. K. Sohr, Dr. Heinrich Berghaus, Verlag Flemming, Glogau (und) Rotterdam. Adolph Baedeker, 1850, 5th ed. Oblong...

Auction 13
SOLD €7000,00
LOT 1218
€7000,00 - €12000,00
[Cartography] Atlas De Wit

F. de Wit, Germania Inferior, sive XVII Provinciarum Geographicae generales ut et particularea Tabulae. Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandtsche Provincien begrypende mede...

Auction 13
PASSED
LOT 1219
€150,00 - €300,00
[Lion map] Famiani Stradae Romani(...) De Bello Belgico. Decas secunda (...)

Rome, Estate of F. Corbellettus, 1648, (12),642,(90) p., with engraved title (Leo Belgicus map) and 9 (of 11) engraved portraits, contemporary overlapping parchment (ties missing), 12mo.

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 1220
€70,00 - €140,00
Belgii confoederati respublica

seu Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal. Groning. chorographica politicaque descriptio [by J. de Laet]. Leiden, Elzevier, 1630, (8),359,(7) p., with engraved title...

Auction 13
SOLD €120,00
LOT 1224
€100,00 - €200,00
[Groningen]

Bernard Alting, Groningen, Jan Claessen, 1650. 16mo., parchment, title in hw. on spine, title with arms of Groningen, 191,(1) pp., sticker on front cover, sm. piece cut from endpaper,...

Auction 13
SOLD €90,00
LOT 1225
€80,00 - €160,00
[Frisia] Oudheden en Gestichten van Vriesland, Tusschen 't Vlie en de Lawers (2 vols.)

Behelzende de Oudheden, Opkomsten en benaamingen der Steden, Dorpen en andere plaatzen van Vriesland (...) Uyt het Latijn vertaald door H.V.R.[Hugo Franciscus van Heussen], Leiden,...

Auction 13
SOLD €90,00
LOT 1226
€60,00 - €100,00
[Deventer and Kampen] Oudheden en Gestichten van het Bisdom Deventer

of beknopte beschryving van de steden, dorpen, en burgten , onder dat Bisdom gelegen (...) Uyt het Latijn vertaalt, en met aantekeningen opgeheldert door H.V.R., I. Deel, (and)...

Auction 13
SOLD €80,00
LOT 1227
€80,00 - €160,00
[Holland and Zeeland] Mattheai Vossii Annalium Hollandiae

Zelandiae que Libri Quinque, Amsterdami, Apud Guilielmum Blaeu, 1635. Parchment, small 4to, (4), 110 (=210) pp. + index, title in hw. on spine and sticker, endpapers tanned and...

Auction 13
PASSED
LOT 1228
€70,00 - €120,00
De Frisiorum Antiquitate et Origine

Libri Tres. In quibus non modo ejus gentis propriae, sed & communes Gemaniae, totius antiquitates multae, (...) auctore Suffrido Petro, Franeker, Jacobi Horrei, 1698. 12mo, parchment...

Auction 13
SOLD €140,00
LOT 1229
€120,00 - €240,00
[Holland, Zeeland, Frisia, Utrecht]

Het oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht (...) als mede met een byvoeghsel en toet-steen (sic) vermeerdert. Petrus Scriverius, Amsterdam, Jan...

Auction 13
SOLD €140,00
LOT 1230
€100,00 - €200,00
De Graaven van Holland,

In Jaardichten beschreven door Pieter Langendyk (2 vols. in one binding), Haarlem, J. Bosch, 1745. Small 4to, parchment, blind-stamped, title in hw. on spine, notes in pencil...

Auction 13
SOLD €80,00
LOT 1231
€80,00 - €160,00
[Archdiocese of Utrecht] De Episcopis Ultraiectensis

Recogniti et notis historicis illustrati ab. Arn. Buchelio Batavo. Johannes de Beka, Wilhelmus Heda, Johannes van Doorn, Utrecht, 1643. Small folio, parchment, illus. frontispiece...

Auction 13
PASSED
LOT 1232
€50,00 - €100,00
[Zutphen] Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen

en hare bevallige omstreken, H.N. van Til, Zutphen, W.C. Wansleven, 1832. 8vo, cased with title on front cover, title with engraving of street in Zutphen by Spies and Fuchs, (4),...

Auction 13
SOLD €60,00
LOT 1233
€60,00 - €120,00
[Deventer] Gerhardi Dumbar, Reipublicae Daventriensi ab actis,

Analectica, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta [complete in 3 vols.]. Daventriae, apud Johannem van Wyk, 1719-1721 and 1722. 3 vols., small 8vo, uniform...

Auction 13
PASSED
LOT 1234
€300,00 - €600,00
Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer

Behelzende eene uitvoerige beschryving van Stads oorsprong, verscheide benaemingen, gelegenheit, oud en nieu beslag, oude en nieuwe vesten, poorten (...) mitsgaders van haere burgeren...

Auction 13
SOLD €240,00
LOT 1235
€300,00 - €600,00
Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant

Beghinnende van Adams tijden tot die Gheboorte ons Heeren Jesum voortgaende tot den jare 1517 (...) hier is by ghevoecht het tweede deel (...) vanden jare 1516 totten jare 91....

Auction 13
PASSED
LOT 1236
€160,00 - €300,00
Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae

ab antiquissimis inde deducta temporibus, Tom. I., pars I (and) II, Tom. II., pars I (and) II. [complete with 2 vols. in 4 bindings]. Adriaan Kluit, Middelburg, Peter Gilissen...

Auction 13
SOLD €1000,00
LOT 1237
€300,00 - €600,00
Gemeente-atlas van Nederland. Utrecht

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, sixth vol., Utrecht, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1868. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with title...

Auction 13
SOLD €950,00
LOT 1238
€450,00 - €900,00
Gemeente-atlas van Nederland. Gelderland

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, second vol., Gelderland, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
SOLD €1700,00
LOT 1239
€500,00 - €1000,00
Gemeente-atlas van Nederland. Noordbrabant

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, first vol., Noordbrabant, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1866-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
SOLD €650,00
LOT 1240
€250,00 - €500,00
Gemeente-atlas van Nederland. Zeeland

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, fifth vol., Zeeland, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with title...

Auction 13
SOLD €1100,00
LOT 1241
€500,00 - €1000,00
Gemeente-atlas van Nederland. Noord-Holland

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, fourth vol., Noord-Holland, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover...

Auction 13
SOLD €1600,00
LOT 1242
€600,00 - €1200,00
Gemeente-atlas van Nederland. Zuid-Holland

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, third vol., Zuid-Holland, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1866. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with title...

Auction 13
SOLD €300,00
LOT 1243
€200,00 - €400,00
Gemeente-atlas van Nederland. Drenthe

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, tenth vol., Drenthe, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1866. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with title...

Auction 13
SOLD €460,00
LOT 1244
€250,00 - €500,00
Gemeente-atlas van Nederland. Groningen

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, ninth vol., Groningen, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
SOLD €1100,00
LOT 1245
€300,00 - €600,00
Gemeente-atlas van Nederland. Overijssel

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, eighth vol., Overijssel, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
SOLD €350,00
LOT 1246
€200,00 - €400,00
Gemeente-atlas van Nederland. Friesland

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, seventh vol., Friesland, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1866. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
SOLD €700,00
LOT 1247
€200,00 - €400,00
Gemeente-atlas van Nederland. Limburg

Naar Officieele bronnen bewerkt, J. Kuyper, eleventh vol., Limburg, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865-1867. Oblong, half cloth, in original publisher's binding, front cover with...

Auction 13
PASSED
LOT 1248
€70,00 - €120,00
[Gelre; Gelderland, Zutphen, Arnhem]

Gedenkwaardigheden van de Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven Oorkonden opgehelderd en bevestigd door Mr. Is. An. Nijhoff, 1st, 2nd, 3rd vol. and 6th vol., 1st and 2nd...

Auction 13
SOLD €150,00
LOT 1249
€150,00 - €300,00
[Gelderland] (Cahier with views of Gelderland)

Series of 13 tinted lithographic views, several signed "Huygens" on the stone, published by Wed. Huygens, ca. 1860, each ca. 20 x 27 cm. (including inscription in Dutch and French),...

Auction 13
PASSED
LOT 1250
€100,00 - €200,00
[Arnhem] Arnhem in beeld. Souvenir aangeboden door Willem van Santen Jaczn. Holland

Album of Arnhem and surroundings. Two tourist albums, Den Haag, W. van Santen, n.d. (ca. 1900) and Arnhem, J.H. Groeneveld, n.d. (ca. 1900) respectively, both albums with 12 loose...

Auction 13
PASSED
LOT 1251
€70,00 - €120,00
Korte Chronyke der Stadt Deventer

Van de oudste geheugenisse af tot het vredejaer van 1648, Arnold Moonen, Deventer, Jan van Wyk, 1714, bound together with: Beschryvinge der Stad Deventer, Gualterus Sylvanus 16mo,...

Auction 13
PASSED
LOT 1252
€1750,00 - €2500,00
[Tirion, Tegenwoordige Staat van Holland, Vol. IV to VIII]

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Vierde deel. Behelzende eenen aanvang der beschryvinge van Holland (and vol. V. to VIII.) zynde het vervolg der beschryving van...

Auction 13
PASSED
LOT 1253
€100,00 - €200,00
[Frisia] It aade Friesche Terp

Of Kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen [Johannes Hilarides] (...) Byeen gestelt voor de liefhebbers der vryheid als een korte jaarteller of chronologie beginnende met...

Auction 13
SOLD €30,00
LOT 1254
€30,00 - €60,00
Rotterdam

Tourist album published by G. Muller, Amsterdam, ca. 1900, with 16 tinted photographic city views, original cover with gilt lettered title on front cover and publisher's address...

Auction 13
PASSED
LOT 1255
€60,00 - €100,00
Rotterdam

Album. Ringlever & Bresser, Rotterdam, 1911. 36, 100 pp. Oblong in half cloth + Zuid-Holland's Nijverheid in Beeld. Emrik & Binger, Haarlem, ca. 1920. In half cloth. A bit shaky...

Auction 13
SOLD €80,00
LOT 1256
€60,00 - €100,00
IJsbond Hollands Noorderkwartier - Officieele ijskaart 1904

Seyffardt's Boekhandel, Amsterdam, 1904. Terreinkaart van Noordholland boven het IJ. Tweede, herziene en verbeterde druk. Design J. Cock, Alkmaar, uitgave voor rekening van den...

Auction 13
PASSED
LOT 1257
€60,00 - €100,00
Marine Corps barracks Rotterdam

Original drawing in India ink with watercolour. Signed. BEBock, ca. 1945 (or already made during wartime), 27 x 39 cm. Framed under glass. And a photo of the ruins of that building,...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: