Beheer

520-569 Topography Netherlands: Lots 536 - 569

Auction 16
PASSED
LOT 536
€75,00 - €150,00
Delft

Advertisement for "verpachten van de haard-asch en vuilnis; alsmede het schoon houden van de wateren, en het reinigen der straten en bruggen voor 5 jaren, ingaande 1834". Delft,...

Auction 16
PASSED
LOT 537
€50,00 - €100,00
De Kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewyd

(...) waar agter bygevoegt is, een kort verhaal van de Overrompelinge der Stad Bergen op den Zoom, door de Franschen op den 16 september 1747. Bergen op den Zoom. Jacob van der...

Auction 16
SOLD €650,00
LOT 538
€300,00 - €600,00
Atlas van den Hoekschen Waard

Bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Goidschalxoord, Heineoord, Mijnsheerenland van Moerkerken, Westmaas, Klaaswaal,...

Auction 16
PASSED
LOT 539
€700,00 - €1200,00
[Bor] De Nederlandsche Historien.

Oorspronck, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten en borgerlyke oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden,...

Auction 16
SOLD €850,00
LOT 540
€750,00 - €1000,00
[Cartography] Map book Fricx, Brussels

Carte Generale du Duché de Brabant et partie de la Hollande. Paris. Hotel de Soubise, Lille. Bachelet. Bruxelles. Fricx. Liege. Bourguignon. [Ca. 1720]. Oblong, 26 x 11 cm. Leather,...

Auction 16
PASSED
LOT 541
€3200,00 - €4000,00
[Bouttats] Thooneel der Steden ende Sterckten van t' Vereenight Nederlandt

met d'aengrensende plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore...

Auction 16
SOLD €3500,00
LOT 542
€3200,00 - €4000,00
[Merian] Topographia Circuli Burgundici

Das ist beschreibung der Burgundisch- und Niederländischen Craises, oder der XVII Niederländischen Provintzen und was denselben einverleihet ist: Zusampt der Graffschafft Hoch-Burgund...

Auction 16
SOLD €480,00
LOT 543
€400,00 - €600,00
Beschryving der Stad Leyden

Behelzende 't Begin, den Voortgang, en den Aanwas van die Stad (...) Mitsgaders een verhaal van alle belegeringen en aanslagen, die dezelve stad sedert den jare 1203 geleden heeft,...

Auction 16
SOLD €1800,00
LOT 544
€1800,00 - €2400,00
[Very rare edition] L. Guicciardini. Description de tovts les Paysbas,

autrement appellez La Germanie Inferievre ov Basse Allemagne par messire Loys Gvicciardin (...). Maintenant reveuë, & augmentée plus que de la moitié par le mesme Autheur. Re-imprimé...

Auction 16
SOLD €130,00
LOT 545
€70,00 - €140,00
[Alkmaar] C. van der Woude. Kronyk van Alckmaar. Met zyn Dorpen.

(...) Nevens C.P. Shaghens, Alkmaar Lof-Dicht. Tweede druk. The Hague, J. de Cros, 1746/ 1745, 2 parts in one volume, (10),190,(16); (42)p., engraved title vignette and with following...

Auction 16
SOLD €150,00
LOT 546
€70,00 - €140,00
[Drenthe] Five (very) rare publications: (1) Reglement op de inrigting der veldwachters

in de provincie Drenthe. Assen, C. van Gorcum, n.d. (1834), 38,(5) p., contemporary cordbound cover.

Auction 16
SOLD €80,00
LOT 547
€60,00 - €120,00
[Gelderland] Nine works, incl.: G.A. de Meester.

Aanteekeningen omtrent een paar oude Veluwsche bosschen. Arnhem, I.A. Nijhoff, 1850, "niet in den handel", (2),26 p., contemporary wrapper.

Auction 16
PASSED
LOT 548
€200,00 - €400,00
[Castles] C.P.E. Robidé van der Aa.

Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en afgebeeld. Nijmegen, C.A. Vieweg, 1846 [=1837-1846], unpaginated, with 72 lithographic views,...

Auction 16
SOLD €85,00
LOT 549
€80,00 - €160,00
[Utrecht] Seven works: (1) V.J. Blondeel. Beschryving der stad Utrecht,

Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe (...). Utrecht, H. Besseling, 1757, (2),LII,396,(2)p.,...

Auction 16
SOLD €300,00
LOT 550
€200,00 - €400,00
[Atlas] Nieuwe en beknopte hand- en school-atlas van het Koningrijk der Nederlanden

benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg enz. volgens de jongst bepalingen, en uit de beste stukken te zamengesteld onder toezigt van den heer P.J. Prinsen. Herziene uitgaaf. Haarlem,...

Auction 16
PASSED
LOT 551
€175,00 - €350,00
Convolute with 8 topographical works, first half 19th century

Contains: De ijzeren kapel in de oude kerk te Amsterdam. P. Scheltema, Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848. 52 pp. + De Bange St. Elizabeths-nacht of het huis de Merwede, J. F. Bosdijk...

Auction 16
PASSED
LOT 552
€150,00 - €300,00
[Leiden] Les delices de la campagne a l'entour de la Ville de Leide,

qui contiennent un Abregé Historique des anciens Bataves, de les meurs, coûtumes & guerres, depuis Claude Civil jusques à nos tems (...) par Gerard Goris (...). Leiden, Theodore...

Auction 16
SOLD €100,00
LOT 553
€100,00 - €200,00
[Leiden] Oudheden en Gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden

of Beschryving van de Kerken, Kloosters en Godshuizen, die van tyd tot tyd zoo te Leiden als in Rhynland zyn gesticht (...) Uyt het Latijn vertaald, door H.V.H. [=Hugo Franciscus...

Auction 16
SOLD €150,00
LOT 554
€150,00 - €300,00
[Arnhem. Landgoed Biljoen] Complete set of 6 etched and engraved views,

by and after Chr. Henning, ca. 1790, each ca. 30 x 40 cm. and with engraved inscription.

Auction 16
SOLD €220,00
LOT 555
€120,00 - €240,00
Batavische Out-Heeden, met de Verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn,

door P. Cluverius. Uit het Latyn vertaalt. De tweede druk. Vermeerdert (...) door Jakob Love. Amsterdam, J. Oosterwyk, 1719, 2 parts in one volume, 110,307,(21); (42),(1); 319,(1),(16)...

Auction 16
SOLD €140,00
LOT 556
€70,00 - €140,00
[Muiden area] "Caarte van Den Nieuw vermaakte Zee-dyk be Oosten Muyden,

soo als de Selve tans is leggende in bogte en figuure, en op den aanslag der Zee (...) en dat alsoo vermaakt, en versterkt in den Jaare Ao. 1735, 1736, 1737. Aldus corectelyk op...

Auction 16
SOLD €340,00
LOT 557
€350,00 - €700,00
[Texel] Scylla en Charybdis;

behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land. Als rechtgeaarde Vaderlanders tot een onpartydig...

Auction 16
SOLD €100,00
LOT 558
€100,00 - €200,00
Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden

Met platen en plattegronden van steden. Tweede jaargang 1820. Amsterdam, Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries, 1820, two parts in one volume, (26),53-84; (2),48,(2) p.,...

Auction 16
SOLD €240,00
LOT 559
€70,00 - €140,00
[North Holland] Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel,

om de Westvriesche Zeedyken, door het afknagen van 't Paalwerk zeer gevaarlyk geworden, in de aanstaande Zomer 1733 te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake, schoon de zeewormen...

Auction 16
SOLD €110,00
LOT 560
€70,00 - €140,00
[Schagen] Chronyk van de gantsche oude Heerlykheyd van het Dorp Schagen;

Waar in vertoont wert het begin en opkomst, en wanneer het eerst bewoont is geweest, waar dat haar naam en wapen vandaan komt (...). Door Dirk Burger van Schoorl. Hoorn, Jacob...

Auction 16
SOLD €220,00
LOT 561
€200,00 - €400,00
[Hoorn] Chronijk Van de vermaarde Zee en Koopstad Hoorn

Beginnende met de Grondlegging der West-Vriesen, ontrent 50 Jaren na Christi Geboorte. Als mede des Stads Begin, Voortgang en Tegenwoordigen Staat, mitsgaders vele Gedenkwaardige...

Auction 16
PASSED
LOT 562
€300,00 - €600,00
[Hoorn] Three works on the city: (1) Chronyk van Hoorn,

Daar in het Begin, aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als mede De Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve...

Auction 16
PASSED
LOT 563
€60,00 - €120,00
Two works: (1) Oudheden en gestichten van Delft en Delfand,

Mitsgaders van 's Gravenhage; Of Beschrijving van de Kerken, Kloosters, Godshuizen, en vordere Geestelijke Gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland...

Auction 16
SOLD €600,00
LOT 564
€600,00 - €1200,00
[Rotterdam] Generale keure ende ordonnantie der stad Rotterdam

Rotterdam, G., P. & H. van Waesberge, 1712-1817, 10 volumes, with folding letterpress tables, contemporary uniform vellum, small 4to (small defects).

Auction 16
SOLD €300,00
LOT 565
€250,00 - €500,00
[Vechtstreek] Bruin, C. De zegepraalende Vecht,

vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen; beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Rivière de Vecht (...). Amsterdam,...

Auction 16
SOLD €220,00
LOT 566
€150,00 - €300,00
[The Hague] Four works in 3 volumes: (1) G. de Cretser. Beschryvinge van 's Gravenhage,

Behelsende Desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie, het Graven-hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en particuliere Gebouwen daar in sijnde, en desselfs...

Auction 16
PASSED
LOT 567
€70,00 - €140,00
[Overijssel] Three diverse works: (1) Beschrijving van Ommen.

Zwolle, printed at Erven J.J. Tijl, n.d. (1924), 73 p., with 4 pasted plates, one illustration and 1 facsimile in the text, original cover with heartshaped letterpress title shield...

Auction 16
SOLD €70,00
LOT 568
€70,00 - €140,00
[Groningen] Four works: Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland,

mitsgaders van het Land van Drent (...) [By H.F. van Heussen]. Uit het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd door H.V.R. [= Hugo van Rijn]. Leiden, C. Vermey, 1724,...

Auction 16
SOLD €85,00
LOT 569
€70,00 - €140,00
[Culemborg. Law] (1) Stad en landrecht mitsgaders ordonnantiene en reglementen

des graafschaps Cuylenborg. Nijmegen, H. Heymans, 1746, (4),358,(54) p., contemporary half leather, 4to.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: