U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

900-939 Criminologie
Resultaten

veiling / 10 juni 2015
[900 - 909] [910 - 920] [921 - 930] [931 - 939]
kavel: 900
[Indonesia. Rare deluxe copy] Marechaussee in Atjeh
-Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het korps marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918. Beschreven door M.H. du Croo kolonel b.d. K.N.I.L. Maastricht, uitgegeven onder auspiciën van "Oost en West" door N.V. Leiter-Nypels, 1943, 191 p., met uitslaande kaarten en met (ingeplakte) platen, oorspronkelijk verguld halfperkament, bovensnede verguld, klein folio. Zeer zeldzaam luxe-exemplaar, gedrukt op naam van Ir. M.H.C. Vreede, algemeen secretaris-penningmeester van de Vereeniging "Oost en West". Gewone exemplaren zijn gebonden in halflinnen.-

verkocht € 220.00
kavel: 901
[Curaçao] Archief van 121 geheime/vertrouwelijke sollicitatie-dossiers,
-van Nederlandse gegadigden voor uitzending als burgeragent naar Curaçao, 1930-1931. Alfabetisch geordend (nummer 1 is Albert Aber, nummer 121 is Cornelis Zoeteman, dus schijnbaar compleet), in oorspronkelijke/moderne genummerde mapjes, los in contemporain linnen portfolio met bindlinten, folio.-

verkocht € 160.00
kavel: 902
[Gevangeniswezen] Bezoeken in de Gevangenis,
-of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter: tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Door W.H. Suringar (...). Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1839, XIV,346,(1) p., contemporain verguld marokijn, alle sneden verguld.-

verkocht € 160.00
kavel: 903
Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen:
-Als voornamentlyk aan de zeer beruchte Goude Tafel (...) En een groot aantal Huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote Huizen en gewelfde Kelders, allerwegen in Duitsland gepleegd. Door M.S.H. [= Siegmund Hosemann]. Uit het Hoogduits vertaald. Amsterdam, H. Schelte, 1710, (6),377,(17) p., met 10 (van 11) gegraveerde portretten, 2 (groot) uitslaande gegraveerde platen en 1 andere plaat, oud halfperkamenten band, klein 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 904
[Militaria] De judicio militari (...) of onderrigt over het houden van krygs-raad
-in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Regtelyk gededuceert en met verscheidene Placaten, Resolutien, advysen en andere Stukken in het ligt gegeven. Door Mr. Johan Jacob van Hasselt, advocaat voor den Hove van gelderland en Auditeur Militair te Arnhem. Arnhem, J.H. Möeleman, 1762, ((24),344 p., contemporain verguld halfleer, klein 4to.-

verkocht € 120.00
kavel: 905
[Pamfletten] Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden,
-Op en teegens de Persoonen van Catharina Kaspers en Johanna Willems, Synde moeder, en dogter, Geëxecuteert binnen de stadt Elburgh op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar Eygen Kind, op den 11 July 1743. Nevens het advys en sententie, van Henrickje Vorstelman. Over het ombrengen van haar Kind, in haar Onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743 binnen de stadt Harderwyk. Elburgh, N. van der Kamp, z.d. (1743), (2),44 p., modern goudgeletterd halfleer, kl. 4to (Knuttel 17418).-

verkocht € 70.00
kavel: 906
[Sodomie] Naam-Lyst van alle persoonen, die binnen Amsterdam door beuls handen
-zyn ter dood gebragt; sedert het Jaar 1693 tot 1746 ingesloten. Met een korte aanwyzing van hunne Afkomst, de Misdaden om welke zy gevonnist zyn, en de wyze hoe zy hunne Executie ontvangen hebben. Amersfoort, M. Langewagen, 1748, 44 p., contemporain gemarmerd omslag met papieren titeletiket op vooromslag, kl. 4to.-

verkocht € 160.00
kavel: 907
[Prisons] Composite of 21 printed official publications and 2 manuscripts,
-1814-1830, met handgeschreven index (2 p.) en vele tussenliggende blanco bladen, voorzien van perkamenten duim-index, contemporain verguld half schapenleer.-

verkocht € 70.00
kavel: 908
[Lijfstraffen] Regtsgeleerde verhandelingen over lyfstraffelyke misdaaden.
-door een voornaam regtsgeleerde (= Johan Jacob van Hasselt of Johan van Alphen). Amsterdam, H. Gartman, 1781, XVI,254 p., contemporain gemarmerd omslag.-

verkocht € 90.00
kavel: 909
Damian Hessel en zijne roofgezellen.
-Of echte berigten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek, en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen (...) door eenen regterlyken ambtenaar [= A.G.F. von Rebmann]. Naar den tweeden (...) Hoogduitschen druk; waarbij nog eenige bijlagen en aanteekeningen (...) gevoegd zijn door A.G. Blussé. Met de afbeeldsels der drie beruchtste banditen. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1811, 138,(1) p., frontispiece stippelgravure portret, gemarmerd kartonnen band.-

verkocht € 280.00
[900 - 909] [910 - 920] [921 - 930] [931 - 939]