Beheer

17th-19th Century: Lots 375 - 570

Auction 29
SOLD €550,00
LOT 375
€300,00 - €600,00
[Exorcism] M. van Eynatten. Manuale exorcismorum

continens instructiones, et exorcismos ad ejiciendos e corporibus obsessis spiritus malignos, & ad quaevis maleficia depellenda, & ad quascumque infestationes daemonum. Antwerp,...

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 376
€200,00 - €400,00
[[Mathematics]] De ses eerste boeken der beginselen van Euclides op een korte en klare manier gedemonstreert

Hendrick Coets (..) verrykt door Wilhelmus la Bordus. Waar by gevoegt is zyne redevoering over het nut der wiskunde [1734]. Leiden. Samuel Luchtmans en Zoonen. 1752. Two parts...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 377
€80,00 - €160,00
[William Hogarth] J. Trusler. The Works of William Hogarth

in a series of engravings: with Descriptions, and comments on their moral tendency. London, Jones, 1833. 2 vols. Engr. frontisp. and 108 plates by/ after Hogarth. Half morocco...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 378
€80,00 - €160,00
[Miniature books] Het boek der psalmen, Nevens de gezangen Bij de Hervormde Kerk

van Nederland in gebruik (...). Amst., H. Brandt, 1777. (181) lvs., 68 p. (Catechismus). Engr. frontisp., printed music scores. Gilt black morocco, gilt turn-ins, marbled paper...

Auction 29
PASSED
LOT 379
€300,00 - €600,00
[Architecture] Vincent Scamozzi. Het Voorbeelt Der Algemeene Bouw-Konst

Het Seste Boeck, In 't Tweede Deel (...). Amst., D. Danckertsz, 1661. (8),116 p. Complete w. engr. general title-p. incorporating a portrait of Scamozzi, woodcut title-vignette,...

Auction 29
PASSED
LOT 380
€150,00 - €300,00
Alain-Rene Lesage. Histoire de Gil Blas de Santillane

Vignettes par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835. 972 p. Richly ill. w. num. woodcuts by Gigoux. Finely bound in half leather w. marbled paper boards, pastedowns and flylvs., gilt...

Auction 29
SOLD €650,00
LOT 381
€250,00 - €500,00
[Turkey. Ottoman Empire] Paul Rycaut. Die Neu-eroffnete Ottomannische Pforte Bestehand

Erstlichen, in Einer Grund-richtigen, und aus eignerer Erfahrung gezogenen Beschreibung des gantzen Turckischen Staats-und Gottesdiensts. (Augsburg, Johann Jacob Schoenig, 1694)....

Auction 29
PASSED
LOT 382
€150,00 - €300,00
[Physiognomy] Jean Gaspard Lavater. Essai sur la Physignomonie,

destiné à faire connaître l’Homme et à le faire aimer. La Haye, (Jacques Van Karnebeek), (1781)-86. 3 (of 4) vols. 3 title-p. engr., heavily ill. text w. 143 (of 145) engr. plates...

Auction 29
PASSED
LOT 383
€400,00 - €800,00
[Elsevier] Les mémoires de messire Philippe de Commines, Sr. d'Argenton

Leiden, Elsevier, 1648. (24),765,(19) p. Engr. title w. the coat of arms of France and medallion portraits of Louis XI, Charles VIII, Charles the Bold and Emperor Frederick III....

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 384
€100,00 - €200,00
[[Linguistics]] Fakkel der Nederduitsche Taale

Ontsteken bijzonderlijk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook aan de Duitsche, uit de overblijfzels der gryze aloudheid en die van latere eeuwen. (...)...

Auction 29
PASSED
LOT 385
€120,00 - €240,00
[[Emblemata]] Het Masker van de Wereld afgetrokken;

en deze aan haar Beminnaaren, op een Godvruchtige en vrolyke wyze voor haar eigen gedaante voorgesteld. P. Adrianus Poirters. Amsterdam. Theodorus Crajenschot. 1767. Sm. 8vo.,...

Auction 29
SOLD €300,00
LOT 386
€300,00 - €600,00
[[Ghosts. Superstition]] Beredeneerd Vertoog, om te bewyzen, dat er geen Spooken zyn, of zyn kunnen

Of nederige wederlegging, van de aanmerkingen over de mooglykheid van het bestaan der spooken, in de letterkundige verlustigingen, van den wel Eerwaarde Heere Petrus Nieuwland....

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 387
€100,00 - €200,00
[Art History] K. van Mander. Uitlegging over de metamorphosis,

of herschepping van P. Ovidius Nazo. Amst. Willem de Hont, 1662. (14),621,(11) p. Engr. title-p. Contemp. vellum. 12mo.

Auction 29
SOLD €220,00
LOT 388
€200,00 - €400,00
[Architecture] J. Danckers. Architectura chivilis

Vertoonende verscheyde Treffelijcke cappen soo van Toorens, Kercke, als mede veelderhande voorname Huysen, etc. en eenige Wenteltrappe (...). Amst., R. & J. Ottens, (ca. 1670)....

Auction 29
SOLD €120,00
LOT 389
€100,00 - €200,00
[Philosophy] H. Cardanus. De utilitate ex adversis capienda libri IV

Franeker, I. Balck, 1648. (20),879,(20) p. Engr. title-p. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Sm. 8vo.

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 390
€150,00 - €300,00
[Water management] J.H. Harte. Volledig leerboek der sluis- en waterbouwkunde,

bevattende de beschrijving en afbeelding van alle soorten van sluizen, bruggen, duikers, enz., benevens het leggen van kribben, rijs-, zink-, en dijkwerken, en al hetgene wat eenige...

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 391
€200,00 - €400,00
[Encyclopedias] Diderot. D'Alembert. Recueil de planches de l'encyclopedie,

par ordre de matieres. Tome second. Paris/ Liège, Panckoucke/ Plomteux, 1783. 2nd vol. of Diderot and d'Alembert's famous Encyclopedie, composed entirely of copperplate engr. Rebound in hcl. 4to.

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 392
€125,00 - €250,00
[Cookery books] Nieuwe vaderlandsche kookkunst

bevattende een volledig en grondig onderricht, om, naar den hedendaagsche smaak, toetebereiden allerleie Soorten van Spyzen (...). Amst., J. Allart, 1797. 1st ed. (2),360 p. Engr....

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 393
€200,00 - €400,00
[Horticulture] P. La Court van der Voort. Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige

en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden: waer by gevoegt is Eene Verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van Vrugt- en Wilde Boomen: inzonderheid...

Auction 29
PASSED
LOT 394
€150,00 - €300,00
[Bullfighting] A. Dayot. Les Courses de Taureaux

Illustrations M. Luque. Paris, Librairie d'Art, ed. Ludovic Baschet, (1889). VII,59,(1) p. Several sm. in-text ills., some col., and 8 full-p. chromolithogr. plates by Dayot. Rebound...

Auction 29
PASSED
LOT 395
€700,00 - €1400,00
[Horticulture.] J. vander Groen. P. Nyland. Het Vermakelijck Landt-leven

6 parts in 1 vol.: (1) Den Nederlandtsen Hovenier. Zijnde het 1. deel van het Vermakelyk Land-leven. Beschrijvende alderhande Princelijke en Heerlijke Lust-hoven en Hof-steden...

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 396
€100,00 - €200,00
[Mathematics] D. Cock. De vernieuwde cyffer-konst

Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duidelyker voorgesteld (...). Ghent, B. Poelman, 1799. (2),372,(2) p. Contemp. calf w. gilt and ribbed spine. 8vo.

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 397
€100,00 - €200,00
[Numismatics] J. Oudaans. Roomsche Mogentheid

in gesag en staat-bekleeding der oude Keizeren, &c. Gouda, L. Kloppenburg, 1706. (28),585,(16) p. Engr. title-p. by C. v. Dalen, 121 full-p. engr., most of coins and medals. Contemp....

Auction 29
SOLD €240,00
LOT 398
€200,00 - €400,00
[Mathematics] A. de Graaf. De geheele mathesis of wiskonst,

herstelt in zijn natuurlijke gedaante. Amst., J. de Veer, 1694. (14),318,(2) p. Large title-p. engr., 96 (fold.) engr. plates, num. in-text ills. throughout. 19th cent. half leather,...

Auction 29
PASSED
LOT 399
€250,00 - €500,00
[Mathematics. Physics] P. van Musschenbroek. Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento

sub Auspiciis serenissimi principis (...). Leiden, J. & H. Verbeek, 1731. 2 parts in 1 vol. 32 fold. engr. plates. Contemp. calf, gilt and ribbed spine w. mor. letterpiece, gilt...

Auction 29
SOLD €300,00
LOT 400
€250,00 - €500,00
Simon de Vries. De groote historische oceaen,

Opwerpende allerley geheugenis-waerdige gevallen, aenmercklijcke saecken; natuerlijcke en boven-natuerlijcke seldsaemheden, staets en oorloghs handel in Europe; ondermenghd met...

Auction 29
SOLD €500,00
LOT 401
€100,00 - €200,00
[Emblem books] Jeremias Drexel. Orbis Phaëthon. Hoc est de universis vitiis linguae

Cologne, "apud Cornel. ab Egmond" [=Amst., Willem Jansz Blaeu], 1631. (12),804,(10) p., engr. title-p. and 23 full-p. ills. following the alphabet (I and J; U, V and W as one)...

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 402
€70,00 - €140,00
Three works: (1) De gruwel der verwoestingen, of Vrankryks moord- en treur-tooneel

Tot eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig...

Auction 29
SOLD €130,00
LOT 403
€70,00 - €140,00
[Vondel] Two rare editions: (1) De helden godes des ouwden verbonds,

Met konstige beeldenissen vertoont, en poeetelijck verklaert. Midsgaders: een Hymnus of Lofzangh van de Christelijcke ridder, en de Heerlijckheyd van Salomon. (12),130,(1) p. (paginated...

Auction 29
SOLD €380,00
LOT 404
€70,00 - €120,00
[Dutch history] Tobias van Domselaar. Het Ontroerde Nederlandt,

Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs...

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 405
€70,00 - €140,00
[Scottish history] William Robertson. Geschiedenis van Schotland,

geduurende de regeeringen van koningin Maria, en koning Jacobus den VI, tot diens komst op den Engelschen troon. Naar den laatsten druck, uit het Engelsch vertaald. Amst., Yntema...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 406
€70,00 - €120,00
Two Dutch titles: (1) E.M. Engelberts. Bespiegelingen over de vier getyden des jaars

Amst., Yntema en Tieboel, 1781 (1776-81 on divisional titles). 2nd/ 3rd ed. 4 parts in 1 vol. (8),(8),168; (6),148; (10),122; VIII,111 p., engr. vignette by N. van der Meer Jr....

Auction 29
PASSED
LOT 407
€100,00 - €200,00
[Plays] Four volumes in Dutch: (1) (A.-F.) Quétant. De hoefsmit, blyspel; met zang

gevolgd naar het Fransche van den heere Quétant. Door J. Menkema, Junior. Amst., J. Helders and A. Mars, 1784. 62,(2 blank) p., engr. frontisp. by A. Fokke Jr. after J.E. Grave,...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 408
€70,00 - €120,00
De huis-onderwyzer of verhandeling over den Huis-Godsdienst

Vervattende, in saamenspraaken, de noodigste vereischten tot eene godsdienstige opvoeding en bestiering van kinderen en dienstboden (...). Thans, geheel op nieuws, naar den veertienden...

Auction 29
SOLD €190,00
LOT 409
€120,00 - €240,00
[Black interest] Elisabeth Maria Post. Reinhart, of Natuur en godsdienst

Amst., J. Allart, 1791-8. 3 vols. (10),344; (2),383,(1); (2),342 p., w. 3 identical engr. titles, engr. portrait and 12 plates by R. Vinkeles, contemp. unif. marbled boards (uncut).

Auction 29
SOLD €120,00
LOT 410
€120,00 - €240,00
V.-A.Chr. Le Plat. Virgilius in de Nederlanden of Aeneas heldendicht,

Nederduytsche verkleedinge (...) strekkende tot een skitze van onze tyd-geschiedenissen. Brussels, Lemaire, 1802-3. 4 parts in 1 vol. (2),XXXX,143,(1); VI,233,(1); IV,236; IV,228...

Auction 29
SOLD €130,00
LOT 411
€70,00 - €120,00
Four Dutch titles: (1) J. Immerzeel Jr. Lotgevallen van Balthazar Knoopius

Luimig beschreven. Met vier karikatuur platen. Tweede, verbeterde, druk. Amst., by M. & F.C. Westerman for Nayler & Co., 1842. (1st ed. 1813). VIII(incl. first blank),178 p., 4...

Auction 29
SOLD €170,00
LOT 412
€100,00 - €200,00
Six (rare) miscellaneous 17th cent. titles: (1) (Antoine Dilly). Traitté de l'ame

et de la connoissance des bêtes, ou après avoir, demontré la spiritualité de l'ame de l'homme l'on explique par la seule machine, les actions les plus surprenantes des animaux,...

Auction 29
PASSED
LOT 413
€700,00 - €1400,00
[Bible] The Book of Common Prayer and the English Bible with maps and engravings

The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments (...). Together with the Psalter or Psalms of David. Oxford, John Baskett, 1726. 4to. Black mor. with generous gilt...

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 414
€70,00 - €120,00
[Bindings] Early 19th century brown leather binding with two silver clasps and catches

Covers w. gilt floral border, spine w. gilt title and decoration, a.e.g. and gauffered. Catches w. embossed floral design, clasps w. red gem decoration, inner lower clasp w. initials...

Auction 29
PASSED
LOT 415
€80,00 - €150,00
[Christianity. Jesuits] Jacobus Tirinus. R.P. Jacobi Tirini Antuerpiani, e Societate Jesu

Commentarius in Sacram Scripturam (...). Lugduni, J. Baptistam & N. de Ville, 1702. 2 vols. in 1. (10),64,528; (4),378,(246) p., 2 title-p. vignettes, 6 unnumb. p. of tables. Contemp....

Auction 29
PASSED
LOT 416
€1000,00 - €2000,00
[Acta Sanctorum] J. Bolland. Praefationes, tractatus, diatribae et exegeses praeliminiares

atque nonnulla venerande Antiquitatistum sacrae, cum profanae monumenta a Joanne Bollando. Venice, Coleti and Albrizzi (and vol. 2 also Antw., M. Knobbarus), 1749-1751, 3 vols.,...

Auction 29
SOLD €800,00
LOT 417
€500,00 - €1000,00
Augustine. Sancti Aurelii Augustini Hipponensis

Episcopi Opera Tomis Undecim Comprehensa (...). Paris, n.publ., 1635-7. 11 parts in 7, w. engr. frontisp. portrait, title-p. in red and black and title-p. engr. (all vols.), contemp....

Auction 29
SOLD €600,00
LOT 418
€400,00 - €800,00
Pieter Langendyk (1683-1756). De stad Kleef,

haar gezondheidsbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Haarlem, J. Bosch, (1747). (2),63,(3) p. Large 8vo. Half-leather, ribbed spine w. gilt dec. and title,...

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 419
€70,00 - €120,00
Joan Adolphsz. De waare oorspronk, voort- en ondergank des satans

Amst., E. Webber, 1695. (16),391 p. 16mo. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Sm. title-p. vignette, title in red and black.

Auction 29
PASSED
LOT 420
€50,00 - €80,00
[Fables] (Francois) Noel. Dictionnaire de la fable

Paris, Le Normant, 1801. 2 vols. Contemp. unif marbled calf, gilt spine w. 2 contrast. mor. letterpieces

Auction 29
SOLD €220,00
LOT 421
€70,00 - €120,00
[Militaria] Christiano Rieger. Universae Architecturae Militaris

elementa brevibus recentiorum observationibus illustrata conscripta. Wenen, Johan Thomas Trattner, 1758. 1st ed. (12),348,(11) p. Frontisp., title-p. engr., 22 fold. plates, 5...

Auction 29
SOLD €140,00
LOT 422
€100,00 - €200,00
Anton Francesco Doni. I marmi del Doni academico peregrino,

cioè ragionamenti introdotti à farsi da varie conditioni d'huomini, (...). Venice, Gio. Battista Bertoni, 1609. 2nd ed. 4 parts in 1 vol. Each part with its own title-p. with sm....

Auction 29
SOLD €130,00
LOT 423
€70,00 - €120,00
Carel van Mander. Uitleggingh op den Metamorphosis

Pub. Ovidij Nasonis. Alles streckende tot voorderingh des vromen en eerlijcken borgerlijcken wandels (...). Dordrecht, Dirck Dircksz, 1643. (20),136,(4) p. Engr. printer's device...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 424
€70,00 - €140,00
Mirabeau. Elégies de Tibulle

Paris, Rue S. Andre-des-Arts, No. 46, an VI, 1798. 2nd ed. of Mirabeau's transl. 3 vols. 2 engr. portraits (Mirabeau and Sophie Monnier), 13 engr. 3rd vol. with 16 "Contes et nouvelles...

Auction 29
PASSED
LOT 425
€70,00 - €120,00
[Elsevier. Classics] Seneca. L. Annaei Senecae Philosophi

Flores, sive Sententiae insigniores (...). Amst., Ludovicum Elzevirium, 1642. 336 p. 32 mo. Leather w. gilt borders, gilt title and dec. on spine. Engr. title.

Auction 29
SOLD €140,00
LOT 426
€80,00 - €150,00
[Mathematics] W. van Westen. Mathematische vermaecklyckheden

Te samen gevoeght Van verscheyden geneughlijcke en boertige Werckstucken soo uyt Arithmetica, (...). Arnhem, J. van Biesen, 1662-3. 4th ed. 3 parts in 1 vol. Contemp. vellum w....

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 427
€70,00 - €120,00
[Emblemata] H. Graauwhart. Leerzame zinnebeelden,

bestaande in Christelyke bedenkingen door vergelykinge eeniger Schepselen, (...). Amst., A. Cornelisse and J. Verheyde, 1758. (28),217,(6) p. Sm. 8vo. Marbled paper wr. Engr. handcol....

Auction 29
SOLD €130,00
LOT 428
€100,00 - €200,00
[Dutch history] Gerard van Loon. Aloude Hollandsche histori

der Keyzeren, Koningen, Hertogen en Graaven, welken sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland (...). The Hague, Pieter de Hondt, 1734. 2 vols. (38),348,(23);...

Auction 29
PASSED
LOT 429
€400,00 - €800,00
[Romeyn de Hooghe] D. Vigne. Spiegel om wel te Sterven,

Aanwyzende met Beeltenissen van het Lyden (...). Amst., J. Stigter, (1694). Large 8vo. Modern hleather. 9 text lvs. and 42 engr. plates by Romeyn de Hooghe.

Auction 29
SOLD €320,00
LOT 430
€200,00 - €400,00
[Wahlen] Moeurs, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde

d'apres des documents authentiques et les voyages les plus récents. Auguste Wahlen. 4 Vols. Afrique-Amerique; Asie; Europe; Océanie. Bruxelles. Librairie Historique-Artistique....

Auction 29
SOLD €340,00
LOT 431
€300,00 - €600,00
Paolo Giovio. De historien van Paulus Jovius, bisschop tot Nucera

Inhoudende de waerachtighe beschrijvinghe van alle de ghedenckwaerdighe geschiedenissen die van het jaer 1494. tot het 1547. [sic] in Europa, Asia, ende Africa, te water ende te...

Auction 29
SOLD €900,00
LOT 432
€800,00 - €1500,00
[Publisher's copy, Costumes] V. Bing and Braet von Ueberfeldt. Nederlandsche Kleederdragten,

naar de natuur geteken. Amst., Buffa en Zonen, 1857. 14 parts as publ. Large folio. Publisher's copy, sections loose in contemp. hcl. Hc portfolio w. gilt title and centerpiece....

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 433
€70,00 - €120,00
[South America] Charles Marie de la Condamine. Lettre à Madame ***

sur l'Emeute Populaire excitée en la Ville de Cuenca au Perou le 29 d'Août 1739 (...). N.pl., n. publ., 1746. (2),108 p. 8vo. Modern hc cl. 1 fold. engr. plate.

Auction 29
SOLD €140,00
LOT 434
€100,00 - €200,00
Six miscell. titles: (1) John Locke. Essai philosophique concernant l'entendement humain,

ou l'on montre quelle est l'etendue de nos connoisances certaines, et la manière dont nous y parvenons. French transl. Pierre Coste "sur la quatriéme edition (...)". Amst., H....

Auction 29
SOLD €60,00
LOT 435
€60,00 - €90,00
[Poetry] Ph. Losel, J.D. Beman a.o. De Rottestroom

Rott., Dirk Smits, 1750. (14),(38),(4),179,(3) p. Sm. 4to. Modern half linen. Ill. frontisp., ill. dedication and title-p. vignette by J. Punt, fold. portrait of Willem IV and...

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 436
€70,00 - €120,00
[Castles. Netherlands] J. van Lennep and W.J. Hofdijk. Merkwaardige kasteelen in Nederland

Amst., G.W. Tielkemeijer, 1854-61. 6 vols. 8vo. Orig. unif. gilt cl. 6 col. lithogr. title-p. ills., 6 col. lithogr. heraldic frontisp./ plates, 41 col. lithogr. plates w. protective...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 437
€70,00 - €120,00
[Emblem books] Jan Luiken. De Bykorf des Gemoeds,

Honing zaamelende uit allerly Bloemen (...). Amst., Wed. P. Arentz and K. vander Sys, 1711. (10),404,(2) p. 8vo. Half leather w. marbled paper boards. Engr. frontisp. and 101 half-p....

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 438
€100,00 - €200,00
[House of Orange] Willem de I. Maurits, Frederick, Willem de II. en Willem de III.

van Nassouw, Haer leven en bedrijf. Met een historisch verhael tot den Jare 1664. (Arnoldus Montanus). Amst., Otto Barentsz Smient & Joost Otto Smient, 1664. (6),147,(7); (2),565,(15)...

Auction 29
PASSED
LOT 439
€150,00 - €300,00
[Judaica. Hebraica] Masseches Berachos,

opus, in que de benedictionibus, de gratiis Deo agendis, de orationubus & divis laudibus agitur: recognitum à Marco Marino, Brix. Can. Regul. D. Servatoris (...). Nunc secundum...

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 440
€100,00 - €200,00
[Christianity. Bibles] Sieur de Royaumond. De historien des Ouden en Nieuwen Testaments,

met stigtelijke toepassingen (...). Antwerp, Widow J.J. Schippers, 1683. (16),799,(5) p. Engr. title-p., 267 in-text engravings. Contemp. vellum w. blindst. dec., manuscript title...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 441
€80,00 - €150,00
[Belgium. Netherlands] Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche Oudtheden

Zynde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't Sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz. Amst., Gerrit Tielenburg, 1756. 5th ed. Sm. 8vo. Hcalf, ribbed spine...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 442
€70,00 - €120,00
[Belgium. Netherlands] Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche Oudtheden

Amst., J. van Royen, 1701. 2nd ed. (16),224,(16) p. 16mo. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Engr. title, fold. map, 14 plates (many with 2 views), 6 in-text ills.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 443
€70,00 - €140,00
[Emblem books] Jan Luiken. De Onwaardige Wereld

Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Amst., K. van der Sys, 1728. (5),208,(10) p. 16mo. Contemp. vellum. Engr. frontisp., 50 fine engr. emblems by Luyken.

Auction 29
SOLD €550,00
LOT 444
€150,00 - €300,00
[Emblem books. Luyken] Jan and Kasper Luiken. Spiegel van het menselyk Bedryf

Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten (...). Amst., J. Roman de Jonge, 1749. (6),208,(3) p. 12mo. Calf w. gilt centerpiece, borders, and spine dec. Engr. frontisp. and 100 engr. emblems.

Auction 29
PASSED
LOT 445
€70,00 - €120,00
[Vondel] Seven titles: (1) B. Huydecoper. Proeve van taal- en dichtkunde;

in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper (...). Amst., E. Visser and J. Tirion, 1730. (12),682 p. 4to. Contemp....

Auction 29
SOLD €300,00
LOT 446
€70,00 - €120,00
[Almanacs. Bindings] Eight 18th cent. almanacs: (1) d'Erve der Wed. C. Stichters Almanach

op 't schrikkel-jaar onses Heeren Jesu Christi, 1772. Voorsien met jaar-, paarden-, beesten- en leermarkren, als mede de vacanties, het varen der trekschuyten en beurtschepen,...

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 447
€100,00 - €200,00
[Popular literature] (Pieter van Woensel). Amurath-Effendi, Hekim Bachi

De lantaarn voor 1792/ 1793/ 1796/ 1798. Amst., "In 't Nieuwe Licht", 1792-8. 4 parts in 2 vols. (18),165,(1); (20),165,(1); (1),206; (18),174 p. Contemp. unif. hcalf, gilt spines...

Auction 29
SOLD €260,00
LOT 448
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Collection of twelve (rare) 18th century almanacs

(1) Dicht en tooneelkundige almanach, voor het schrikkel-jaar 1796. Met fraaie plaaten versier. Verbeeldende verscheidene tooneelen van den schouwburg, nog niet in 't licht gegeven...

Auction 29
SOLD €550,00
LOT 449
€80,00 - €150,00
[Almanacs] Collection of thirteen (rare) 18th century almanacs

(1) Historische, geographische konst- en reis-almanach; voor den jaare 1763. Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlijn,...

Auction 29
SOLD €340,00
LOT 450
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Collection of fifteen (rare) 18th century almanacs

(1-4) Vaderlands zakboekje, ter bevordering van wetenschappen en fraaije letteren, of Almanak voor het jaar 1796/ 1797/ 1798/ 1799. Amst., widow J. Dóll, (1795-8). 4 vols. 12mo....

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 451
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Collection of 33 19th century almanacs

(1-6) Nederlandsche Volks-Almanak voor 1831-1836 (year 1-6). Amst., H. Frijlink, 1831-5 (year 1 in 2nd ed., 1834). 6 years in 3 vols. Sm. 8vo. Contemp. hcl. w. mor. letterpiece...

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 452
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Collection of 35 miscellaneous Dutch almanacs

Mostly 19th cent., various sizes and bindings.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 453
€70,00 - €120,00
[Netherlands] Four titles about Dutch professions

(1) Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amst., J.H. Laarman, 1842. VIII,184 p. 8vo. Contemp. dec. boards. Lithogr. title-p. and 23 full-p. lithogr. plates by J. Hilverdinck,...

Auction 29
PASSED
LOT 454
€70,00 - €120,00
[Plays] Twenty (rare) plays: (1) Chr. Pierson. Dagobert,

Koning in Vrankrijk, hof-spel. Gouda, J. and A. Endenburg, 1714. (8),69 p. Sm. 8vo. Wr. w. later letterpress title on front wr. Engr. frontisp.

Auction 29
PASSED
LOT 455
€70,00 - €120,00
[Plays] 24 (rare) 19th cent. plays, including 8 published by Westerman in Amsterdam

(1) H.J. Foppe. De brave vrouw, blijspel, in vijf bedrijven. Amst., M. Westerman & Zoon and C. van Hulst, 1836. X,(2),162 p. Sm. 8vo. Contemp. gilt lettered half leather.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 456
€70,00 - €120,00
[Plays] Sixteen plays: (1) S. Iperuszoon Wiselius. Valvaise en Adelaide,

of De zegepraal der vriendschap over de liefde, toneelspel in vijf bedrijven. Utrecht, J. Altheer for J.S. van Esveldt Holtrop in Amst., (n.d.). 138 p. Sm. 8vo. Contemp. wr. Engr. title-vignette.

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 457
€70,00 - €140,00
[House of Orange] (L.F. de Beaufort). Het leven van Willem de I

Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland (...). Leiden/ Middelburg, Samuel Luchtmans/ Leendert Bakker, 1732....

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 458
€80,00 - €150,00
[Plays] Twenty-one 18th cent. vols.: (1) L.W. van Winter geb. Van Merken. Het beleg

der stad Leyden. Treurspel. Amst., P. Meyer, 1774. 11,(1),83 p. Contemp. wr. (dam. along spine). Engr. plate and title-p. vignette.

Auction 29
PASSED
LOT 459
€100,00 - €200,00
[France] Raoul Boutrays and Peter Matthieu. Historiopolitographia

sive opus historicopoliticum duorum praeclarissimorum huius aetatis historicorum (...) in quo res toto pene orbe hisce proximis annis gestae, (...). Frankfurt, Matthias Beckeri...

Auction 29
PASSED
LOT 460
€70,00 - €120,00
[Numismatics] W.I. de Voogt. Geschiedenis van het muntwezen der Vereenigde Nederlanden,

van de Gentsche bevrediging af, tot aan het einde der Fransche overheersching, 1576-1813 (...). Deel I, Provincie Gelderland (all publ.). Amst., G. Theod. Bom, 1874. XV,(1),174...

Auction 29
SOLD €190,00
LOT 461
€80,00 - €150,00
Jenaische Allgemeine Literaturzeitung

Jahrgang 6-10. Jena, 1809-13. Bound in 11 vols. 4to. Contemp. cased boards. Minor defects. Lacks: 1809 - 3 nos. and 1 plate, 1812 June/ July, 1813 May and the first 7 nos. of July....

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 462
€100,00 - €200,00
[Heresy] Godfried Arnold. Historie der Kerken en Ketteren van den beginnen

des Nieuwen Testaments tot aan het Jaar onses Heeren 1688. Amst., Sebastiaan Petzold, 1701. 2 vols. (30),lxii,868,(28); (6),768,235,(20) p. Unif. full vellum, blindst. centerpieces...

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 463
€100,00 - €200,00
Johannes de Mey. Alle de voortreffelyke en geroemde werken van den Hoog-Geleerden Heer,

Johannes de Mey, (...). Amst., J. Rotterdam, 1742. 2 parts in 1 vol. (24),624; (12),534,(24) p. 4to. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Engr. title, incl. portrait of...

Auction 29
PASSED
LOT 464
€80,00 - €150,00
[Dictionary] D. van Hoogstraten. Jan Lodewyk Schuer. Groot Algemeen Historisch,

Geographisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woordenboek. Amst./ Utrecht/ 's Gravenhage, Brunel et al.,1733. 6 (of 7) vols. Folio. Unif. contemp. speckled calf w. copper edges...

Auction 29
SOLD €320,00
LOT 465
€150,00 - €300,00
N.G. Van Kampen. Collection of works

Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg. Haarlem, heirs F. Bohn,...

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 466
€70,00 - €120,00
(J. Addison. R. Steele, a.o.) De Spectator of verrezene Socrates

Amst., D. Slichtenhorst/ G. de Groot, 1743-59. 3rd ed. 8 vols. 12mo. Unif. half-leather w. speckled paper boards, gilt title on spine. Vol. 1 w. portrait of Steele, vols. 2-8 w....

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 467
€70,00 - €120,00
[World history] Het vertoog van de merkweerdigste voorvallen,

wonderheden, heldendaeden, &c. Van het begin der wereld tot op heden. Ghent, C.J. Fernand, 1781-4. Sm. 8vo. Contemp. unif. calf, gilt spine w. mor. letterpiece.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 468
€70,00 - €140,00
[Heraldry] Les souverains du monde

Ouvrage qui fait connoitre la genéalogie de leurs maisons, l'etenduë & le gouvernement de leurs états (...). Avec un catalogue des auteurs qui en ont le mieux écrit. Le tout conduit...

Auction 29
SOLD €130,00
LOT 469
€80,00 - €150,00
[World history] J.F. Martinet. Historie der waereld

Amst., J. Allart, 1780-8. 9 vols. Unif. hcalf, spine w. gilt mor. letterpiece and vol. label in green, all w. green ribbon bookmarks. 33 (of 34) engr. plates by R. Vinkeles after J. Buys.

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 470
€80,00 - €150,00
[Christianity] Een Hemelings Voortgang Uyt de Werelt na den Hemel

Vertoont In het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk...

Auction 29
SOLD €190,00
LOT 471
€70,00 - €120,00
[Netherlands] A.B. van Meerten. Reis door het Koningrijk der Nederlanden

en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. Amst., Schalekamp en van de Grampel, 1822-9. 1st ed. 5 vols. 8vo. Contemp. unif. hcl. w. gilt spine.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 472
€70,00 - €120,00
[Descartes]. J. de Klerk (= J. le Clerc). Parrhasiana, of vrymoedige bedenkingen

over stoffen rakende de zedekundige, historien, staatsaken en letterkunde. Amst., Visscher, 1715. 2nd ed. (14),659,(12) p. 16mo. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Title-p. vignette.

Auction 29
SOLD €260,00
LOT 473
€70,00 - €140,00
P. de Vry. Nieuwe snakeryen, of vermakelyke historien,

zynde een naukeurige byeenverzameling van ontrent tweehonderd koddige vertellingen. Cologne, (ca. 1730). 3rd ed. (6),425,(7) p. Sm. 8vo. Contemp. wr. Engr. frontisp., complete...

Auction 29
SOLD €170,00
LOT 474
€150,00 - €300,00
[Netherlands] J. Wagenaar. Vaderlandsche historie

vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden (...). Verkort. Amst., J. Allart, 1790-6. 2nd ed. 21 vols. 8vo....

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 475
€100,00 - €200,00
[Bindings] Black overlapping mor. binding with golden clasp and catch

The delicately shaped clasp and catch apparently only 2x marked with "Waarborg Holland" or "Edelmetaal Waarborg Nederland" (lion's head?), a.e.g., in contemp. marbled board box.

Auction 29
PASSED
LOT 476
€70,00 - €120,00
[Netherlands] Eleutherophilos (P.H.A.J. Strick van Linschoten). Vertraute Briefe während

eines Durchflugs durch einen Theil der nördlichen Provinzen des Königreichs der Niederlände im Sommer des Jahrs 1817. Germania (Mannheim), n.publ., 1818. 3 vols. 8vo. Contemp....

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 477
€70,00 - €120,00
[France. Paris commune] S.M.N. Calisch. De verwoesting van Parijs

Mei 1871. Eene vluchtige schets. Haarlem, A.C. Kruseman, 1871. (2),160 p. 8vo. Orig. printed wr. 4 fold. plates, 3 w. views of Paris and 1 w. sm. portraits.

Auction 29
SOLD €750,00
LOT 478
€70,00 - €120,00
[South Africa. Black interest] C.L. Willebrand. Geschiedenis en zonderlinge

levens-gevallen van eenen Hottentot, door hem zelven beschreven. (uit het Hoogduitsch vertaald). 's Gravenhage/ Utrecht, H.H. van Drecht/ A. Stubbe, 1774. (2),153,(1) p. 16mo. Contemp. wr. Uncut.

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 479
€80,00 - €150,00
[Pamphlet] T'Verloste Nederland van het Spaense, en Franse jok

Door het wijs, en voorsichtigh beleyt van loffelijcke princen van Oranje, ofte een kort-vertoogh hoe dat Nederland uyt die diepte van haere ellende opgehaelt, en van veele oorlogs-plaegen...

Auction 29
PASSED
LOT 480
€70,00 - €140,00
Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap

No. 488, 492, 493, 495-499, 501-507 and 519. Amst., Metzeler & Basting, 1862-1865, 16 vols. of the series, orig. unif. threadbound wr.

Auction 29
SOLD €280,00
LOT 481
€250,00 - €500,00
Two runs of rare periodicals: (1) De Mimersbron. Tijdschrift voor jongelingen

1e Deel, 1e-4e Stuk and 2e Deel, 1e-4e Stuk. Amst., Gebr. Van Arum, 1833-1837, 8 parts w. continuous pagination, 344,(6); 357,(1) p., w. 2. engr. titles, 5 handcol. engr. plates...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 482
€70,00 - €140,00
[Dutch poetry] 24 vols. in orig. printed boards: (1-4) C. Loots. Gedichten

Amst., J. van der Hey, 1816-1817, 4 vols., w. engr. titles by J.E. Marcus after J. Smies and H.W. Caspari, orig. unif. printed boards.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 483
€100,00 - €200,00
[Leiden] Nine titles: (1) J. Roemer. Het vijfde halve eeuw feest over het ontzet der stad

Leijden in den jare 1574. Plegtig gevierd den 3en October 1824. Met onuitgegeven stukken betrekkelijk het beleg. Leyden, C.C. van der Boek, 1824, XVI,244 p., w. engr. title-p., orig. printed boards.

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 484
€70,00 - €140,00
[Songs] Lot of almost 40 (rare) Dutch sm. publications,

mostly 2nd half 19th cent., 4-8 p., loose as issued and sm. 8vo.

Auction 29
PASSED
LOT 485
€70,00 - €140,00
[Erckmann-Chatrian] E. Erckmann and A. Chatrian. Sixteen works in 18 vols.

(1-7) (Works). Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (ca. 1870-1880), 2nd eds., 7 works in 9 vols., wood-engr. ills., orig. unif. giltlettered pict. cl.

Auction 29
SOLD €420,00
LOT 486
€200,00 - €400,00
Zeldzame en merkwaardige reizen, van mejuffrouwe Angelica Corradini

door Duitsland, Holland, Engeland, en Vrankryk. Vervattende veele koddige voorvallen, raare ontmoetingen, vermaakelyke discourssen, en geestige aanmerkingen. Volgens 't oorspronglyk...

Auction 29
SOLD €200,00
LOT 487
€70,00 - €140,00
[H. Beecher Stowe]. De negerhut, tooneelspel in acht tafereelen

Getrokken uit den roman van Ms. Beecher Stowe. Naar het Fransch van Dumanoir en D'Ennery, door den heer G. van Beek. Gemonteerd met nieuwe dekoratiën, vervaardigd door en onder...

Auction 29
SOLD €190,00
LOT 488
€70,00 - €140,00
Rare second volume. (J.) Swift. Vertelsel van de ton,

behelsende het merg van alle weetenschappen. Mitsgaders eenige keurige stukken, van den beroemden Dr. Swift. Vertaald door P. Le Clercq. Utr., A. Lobedianus, 1743, (16),426 p., contemp. wr.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 489
€70,00 - €120,00
Adriaan Pars. Index Batavicus of naamrol van de Batavise

en Hollandse schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leiden, A. de Swart, 1701. 60,483,(13) p. Large 8vo. Modern vellum w. gilt title on spine. Engr. frontisp., fine...

Auction 29
PASSED
LOT 490
€80,00 - €150,00
C. van Laar. Het groot Ceremonie-Boek der beschaafde zeeden,

wellevendheid, ceremonieel, en welvoegende hoffelykheden (...). Amst., B. Mourik, n.d. (ca. 1745). (12),52(contents),536 p. Sm. 4to. Modern hvellum. Woodcut printer's mark, title-p. in red and black.

Auction 29
SOLD €440,00
LOT 491
€450,00 - €900,00
[Bindings. Haagse Fundatie van Renswoude] Contemp. mottled calf w. gilt coat of arms

of the "Haagsche Fundatie van Renswoude" on both covers, within 2 beautiful gilt borders, gilt spine w. mor. letterpiece, marbled paper pastedowns and flylvs. and marbled edges, 4to.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 492
€70,00 - €140,00
[Knitting] Two rare titles: (1) E.M. Stoll. Elwina. Volledige toepassing der breikunst

Voor alle standen en ten dienste van min- en meergevorderden. Door E.M. Stoll. Eerste stukje. Met veele afbeeldingen. Amst., S. de Grebber Simonsz., 1847, 62 p., w. 19 wood-engr....

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 493
€70,00 - €140,00
Four 18th cent. titles: (1) (J.) Desmarets (de Saint-Sorlin). d'Onvergelijkelijke Ariane,

Waar in Zoo zedige, hooggeachte, en gedenkwaerdige liefde gezien wort, als zig ooit in 't leven van al de minplegende der wijde waerelt vertoonde. Uyt het Frans van den heer Desmarets....

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 494
€70,00 - €140,00
Ten titles: (1) Den wel-gedischten Olipodrigo t'Amsterdam,

gelardeert met Engels, Frans, Spaans, Hollants, Zeeuws en Westfaels speck., en van dien selven landaart getafelt op den tweeden Augusti en 25sten September 1674. Alles na den Tijdt....

Auction 29
SOLD €400,00
LOT 495
€70,00 - €140,00
Four titles: (1) F. Heerman. Guldene annotatien

verthoonende de heerelijckste deughden, daaden, leeringen en sententien, van de alder-doorluchtighste ende vermaertste mannen der werelt. Desen acht-en-twintighste druck, by na...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 496
€100,00 - €200,00
[Cartography] Four titles: (1) J. Hubner. Kort begryp der oude en nieuwe Geographie

zynde eene beknopte onderwyzing der land- en kaartkennisse verhandeld in eene beschryvinge van de geheele vlakte des aardbodems (...) met een korte schets tot de kennisse der globe....

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 497
€70,00 - €140,00
[Bookprinting] Vincent Loosjes. Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde

van de uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Julij 1823. Met platen. Haarlem, printed by J. Enschedé en Zonen...

Auction 29
SOLD €380,00
LOT 498
€70,00 - €140,00
Six titles: (1) J. Hubner. Kort begrijp der heilige geographije

Zynde een beknopte beschryvinge van 't Joodsche land, zo als 't eertyds door verscheide volkeren, en naderhand door de Jooden, onder de verdeeling der stammen is bewoond. Opgeheldert...

Auction 29
PASSED
LOT 499
€70,00 - €140,00
[Biographies] Twenty (rare) 18th-19th cent. titles: (1) J.C. de Jonge. Levensschets

van Philips van Almonde, Lt. Admiraal van Holland en Westvriesland. N.pl., n.publ., n.d. (ca. 1850), 38 p., w. lithogr. plate by J.D. Steuerwald, contemp. wr.

Auction 29
SOLD €120,00
LOT 500
€100,00 - €200,00
[Mathematics] J. Nieuwenhuis. Wiskundig leerboek

door J. Nieuwenhuis, leeraar der Lutherse Gemeente te Zutphen. Zutphen, H.C.A. Thieme, 1803-1805, 2 parts in 3 vols., XIII,(1),244; (2),VII,(1),462,(6); (2),VI,(2),422 p., w. 11...

Auction 29
SOLD €120,00
LOT 501
€100,00 - €200,00
[Plays. A. von Kotzebue] Collection of 25 (rare) Dutch translated plays,

all but a few published in Amsterdam, var. publishers (8x by W. Holtrop), 1796-1831, all in contemp. (some orig.?) wr., sm. 8vo.

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 502
€100,00 - €200,00
[Plays] 22 vols. w. 18th-19th cent. Dutch plays: (1) "Blyspellen"

Convolute containing 7 plays, all Amst., var. publ., 1720-1735, all but 1 w. engr. title vignette (5x identical by J. Punt dep. a beehive) contemp. vellum w. manuscript title on spine.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 503
€70,00 - €140,00
[Plays. Holtrop/ Westerman] Sixteen vols.: (1-8) Eight vols. published by W. Holtrop

or J.S. van Esveldt Holtrop in Amst., 1789-1812, all but 1 in contemp. wr.

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 504
€70,00 - €140,00
[Plays. Uylenbroek/ Dóll] 21 vols.: (1- 15) Fifteen vols. published by P.J. Uylenbroek,

Amst., 1793-1807, all w. engr. title-vignette and in contemp. wr.

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 505
€70,00 - €140,00
[Plays. Van Kesteren] Sixteen vols. published by H. van Kesteren and heirs,

Amst., 1798-1847, all. w. (wood-)engr. title-vignette and all but a few in contemp. wr.

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 506
€70,00 - €140,00
[Water-management] Thirteen (rare) titles: (1) (Steven van Esveldt). Een historiesch verhaal

van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, die geschiet zyn in verscheide harde winters, inzonderheid van den Jaare 1709 en 1740. Behelzende zeer veele aanmerkenswaardige zaken,...

Auction 29
SOLD €120,00
LOT 507
€80,00 - €160,00
[History. State policy] Five works in 6 vols.: (1) G. van Loon. Beknopte verhandeling

van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland. Leyden, P. vander Eyck, 1743, (22), 96 p., contemp. hcalf, ribbed and gilt spine w. mor. letterpiece.

Auction 29
SOLD €140,00
LOT 508
€80,00 - €150,00
[Netherlands] L. Smids. Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek,

behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten (...). Haarlem, J. Marshoorn, 1737. 2nd ed. (18),417,(30) p. 8vo. Contemp. calf w. gilt title and dec. on ribbed spine,...

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 509
€70,00 - €140,00
[Belgian revolution] Four titles: (1) N.G. van Kampen. Gedenkboek van Nederlands moed

en trouw, gedurende den Belgischen opstand. Haarlem, heirs F. Bohn, 1834, XL,640 p., w. engr. title and 2 fold. plates by W. Nieuwhoff after H.P. Oosterhuis, and large fold. engr....

Auction 29
PASSED
LOT 510
€70,00 - €140,00
[Cosmography] Seven miscell. titles: (1) J.A. Oostkamp. Hemel-beschouwing,

of proeve van betoog over de grootheid, gedaante en algemeene bewoning van de maan, de planeten en al de overige hemelbollen, door levende en redelijke schepselen, benevens eene...

Auction 29
PASSED
LOT 511
€70,00 - €120,00
[Emblemata] C. Bruin. Uitbreiding, over honderd leerzame zinnebeelden

Amst., H. Bosch, 1722. (14),201,(5),(1 publisher's cat.) p. Contemp. vellum. Engr. frontisp., title-p. engr. and 100 half-p. circular emblematic ills.

Auction 29
PASSED
LOT 512
€70,00 - €140,00
W.J. Hofdijk. Ten works: (1-2) Kennemerland. Balladen. (Eerste)-tweede bundel

Maassluis/ Haarlem, J. van der Endt & Zoon/ J.J. van Brederode, n.d. (1850/ 1853), tweede vermeerderde druk/ nieuwe uitgaaf, 2 vols., (16),XVIII,434; (4),176 p., the first vol....

Auction 29
SOLD €50,00
LOT 513
€70,00 - €140,00
Three titles: (1) Feestbundel ter herinnering aan de viering

van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan van E.T.E.B.O.N. (Niet in den handel.). Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1890, VIII,80 p., orig. giltlettered hcl.

Auction 29
PASSED
LOT 514
€70,00 - €140,00
[Dutch history] Fourteen (rare) titles: (1) J. van Lennep (ed.). De geschiedenis des vaderlands

in schetsen en afbeeldingen. Amst., Gebrs. Binger, 1861, (94),(4 chronological index) lvs., 93 (tinted) lithogr. plates (incl. a few fold. maps), orig. giltlettered and blindst. cl., obl. 4to.

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 515
€100,00 - €200,00
[Dutch literature] Collection of 34 (rare) 19th cent. works by various authors in 37 vols.

Various publishers, 1808-1879 (mostly first half 19th cent.), for the greater part in orig. printed boards or wr. but also incl. vols. in hcl. w. paper letterpieces on spine, var....

Auction 29
SOLD €160,00
LOT 516
€80,00 - €150,00
[Erasmus] D. Erasmus. Moriae Encomion

dat is t'Lof der Sotheit (...). Amst., Joost Hartgers, 1646. 219,(9) p. 12mo. Contemp. limp vellum binding in modern cl. dropback box. Engr. title-p.

Auction 29
SOLD €90,00
LOT 517
€80,00 - €160,00
[Magic] M.D.N. Bidstrup. Geomantia et onomatomantia magica,

of magische punctier-konst (...). Amst., M.D.N. Bidstrup boekverkooper over het Weduwen Hofje, 1743. 113,(1) p. 4to. Rebound in marbled paper boards. Sm. title-p. engr., several p. of tables, uncut.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 518
€100,00 - €200,00
[Willemstad] P. van Oldenborgh. De belegering en verdediging van de Willemstad,

in maart MDCCXCIII. Dordrecht & Amst., A. Blussé en Zoon & J. Allart, 1793. (24)144 p. Contemp. wr. Engr. title-p. silhouette portrait, silhouette portrait in the introd., engr....

Auction 29
PASSED
LOT 520
€900,00 - €1800,00
[Bindings] 17th cent. embroidered purple velvet binding,

richly decorated in embroidery w. abundant use of silver threads, both covers w. central crowned monogram surrounded by ornaments and fleurs-de-lys at the corners, the spine w....

Auction 29
PASSED
LOT 521
€350,00 - €700,00
[Bindings. Copy for the dedicatee] 18th cent. richly gilt full mor. binding,

both covers w. central coat-of-arms of cardinal Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze (1712-1784, the coat-of-arms incorporating two sets of three lances), within richly decorated...

Auction 29
PASSED
LOT 522
€70,00 - €120,00
[Etiquette] K. van Alkemade. P. van der Schelling. Nederlands displegtigheden,

vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis, in het houden van maaltyden, en het drinken der gezondheden (...). Rott., P. Losel, 1732. 2 (of 3) vols. (bound together). 8vo. Contemp....

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 523
€60,00 - €120,00
[Netherlands] Geheym-schryver van staat- en kerke der Vereenigde Nederlanden,

beginnende met die van de Provincie Utrecht. Utrecht/ Amst., J.C. ten Bosch/ W. Eleveldt, 1759. (8),328 p. Sm. 4to. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. 6 parts in 1 vol.,...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 524
€70,00 - €120,00
Adriaan Pars. Index Batavicus of naamrol van de Batavise

en Hollandse schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leiden, A. de Swart, 1701. 60,483,(13) p. Large 8vo. Contemp. vellum w. manuscript title on ribbed spine. Engr....

Auction 29
PASSED
LOT 525
€100,00 - €200,00
[Freemasonry. Nijmegen] Berigt van den Kerkenraed te Nymegen

over de Vrymetselarye, tegens het request van L.A. Merkes en F.C Merkes verrykt met de noodige aenmerkingen. Hier zyn bygevoegt 't advys van 't Hof Provintiael van Gelderland,...

Auction 29
SOLD €360,00
LOT 526
€350,00 - €700,00
[Bindings. Album Amicorum] Full, richly gilt red mor. binding,

executed by the Rocaille- and Flower Bindery in Amsterdam, the frontcover with central green calf inlay w. the name "W. Spiering", backcover with similar green inlay with the date...

Auction 29
SOLD €600,00
LOT 527
€250,00 - €500,00
[Miniature books. Bindings] The Bible in miniature,

or a concise history of the old and new testaments. London, printed for W. Harris, 1771, 2 parts w. continuous pagination in 1 vol., (2),148; (4),(151-255) p., each part w. engr....

Auction 29
PASSED
LOT 528
€250,00 - €500,00
[Bindings] Full, richly gilt red mor. binding,

late 18th cent., both covers w. central ornament and sm. stars withing a fine border, gilt spine w. 6 compartments (incl. title-compartment), gilt and gauffered edges, 2 silver...

Auction 29
PASSED
LOT 529
€350,00 - €700,00
[Bindings. Fanfare-binding] Full, richly gilt brown mor. binding,

first half 17th cent., both covers entirely decorated w. gilt curls and dots, gilt and ribbed spine w. mor. letterpiece, 24mo.

Auction 29
SOLD €900,00
LOT 530
€900,00 - €1800,00
[Calvin] Ioannis Calvini Novodunensis Opera Omnia in novem tomos digesta

Editio omnium novissima (...). Amst., printed by Borrit Jansz. Smit for J.J. Schipper, 1667 (all 9 vols.) and widow J.J. Schipper, 1681 (the vol. w. the added general title-p.),...

Auction 29
PASSED
LOT 531
€250,00 - €500,00
[America] (G.-T. F.) Abbé Raynal. Révolution de l'Amerique

London, L. Davis and sold by P.F. Gosse in The Hague, 1781, XVI,171 p., contemp. hcalf, gilt spine w. 2 contrast. mor. letterpieces.

Auction 29
SOLD €140,00
LOT 532
€125,00 - €250,00
[Floods] J.H. Hering. Bespiegeling over Neêrlandsch Waternood

tusschen den 14den en 15den Nov: MDCCLXXV (...). Amst., Wed. Loveringh en Allart, 1776. 2 vols. (xvi),245,(3); (viii),335 p. 8vo. Marbled paper wr. 2 engr. circular title-p. vignettes,...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 533
€70,00 - €120,00
[Fables] C.F. Gellert. Fabelen en vertelsels,

in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Amst., P. Meijer, 1781-5. 3rd Dutch ed. 3 vols. Contemp. hcalf, gilt and ribbed spine, w. mor. letterpiece. Engr. frontisp. and 149 plates by...

Auction 29
SOLD €800,00
LOT 534
€250,00 - €500,00
[Robert d'Auxerre] Chronologia seriem temporum et historiam rerum

in orbe gestarum continens ab ejus origine usque ad annum a Christi ortu millesimum ducentissimum, auctore anonymo, sed coenobii S. Mariani apud Altissiodorum regulae praemonstratensis...

Auction 29
SOLD €300,00
LOT 535
€70,00 - €140,00
[Slavery. Surinam] Two theatre-programs of the Theatre-Royal, Hull: (1) The slave

On Thursday evening, March 16th, 1826, will be presented the musical play of the slave (...). Letterpress program, single leaf of 22 x 14 cm printed on 1 side only, by Thomas Thopping...

Auction 29
SOLD €1400,00
LOT 536
€1250,00 - €2500,00
[Jerusalem] J. de Prado and J.B. Villalpando. In Ezechielem explanationes

et apparatus urbis ac templi Hierosolymitani. Commentariis et imaginibus illustratus. Rome, A. Zanetti/ S. Marcus, 1596-1605, XV,(4),360,(6),104; (20),655; XVI,573,(1) p., w. the...

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 537
€70,00 - €120,00
[House of Orange] Book from the queen's library

W. van Heusde. Brieven over den aard en de strekking van hooger onderwijs. Utrecht, J. Altheer, 1829. Stamp "Bibliotheek van H.M. de Koningin" upper flyleaf. Gilt red leather binding,...

Auction 29
SOLD €260,00
LOT 538
€80,00 - €150,00
[Christianity] Florentius Costerus. (1) Nederlandts vloek en zegen

ofte Vernieude gedachtenisse van Godts oordeelen en weldaden (...). Hoorn, S.J. Korting, 1675. (42),245 p. Contemp. vellum, manuscript title on spine. 12mo. Shabby copy.

Auction 29
SOLD €300,00
LOT 539
€125,00 - €250,00
[Bibles] 1702 Keur Bible

Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Dordrecht, Hendrick, Jacob and Pieter Keur; Amst., Marcus...

Auction 29
SOLD €220,00
LOT 540
€125,00 - €250,00
Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Franse Tiranny,

zynde een kort Verhaal van d'oorsprong en voortgang des Oorlogs, 1672 (...). Amst., J. Kannewet, n.d. (1752). 127,(1) p. Title within woodcut border, 14 woodcut ills. Contemp. gilt hcalf. Sm. 8vo.

Auction 29
SOLD €240,00
LOT 541
€80,00 - €150,00
P.J. Twisk. Een vaderlyk Geschenk, of Testament

Zynde een Verklaringe over het vyfde Gebodt, betreffende de Pligt der Kinderen, omtrent haar Ouders. Hoorn/ Amst., J. Duyn and J. Hartig, 1742. (16),256 p. Engr. frontisp. and...

Auction 29
SOLD €80,00
LOT 542
€80,00 - €150,00
[Religion] Alexander Ross. 's Weerelds Gods-Diensten

of Vertoog van alle Religien en Ketteryen in Asia, Africa, America en Europa, van 't begin des Weereldts, tot desen tegenwoordigen tijdt toe. Transl. Josua Sanderus. Amst., Michiel...

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 543
€70,00 - €120,00
[Almanacs] Eighteen Dutch 18th and 19th century almanacs

Various almanacs from 1769-1919. Mostly 19th cent. in various sizes and bindings. Incl. a.o.: (1) Stichtse Almanak, 1769. (2) De Erve Stichter's Enkhuijser Almanach voor den jaare...

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 544
€70,00 - €140,00
[Placards] Collection of 12 Dutch letterpress placards,

1681-1798, all but 1 plano. Incl. 1 duplicate. Occas. defects, all. w. central fold. A few signed or w. old annots. in pen.

Auction 29
SOLD €600,00
LOT 545
€500,00 - €850,00
[Military. Architecture. Elsevier] Nicolas Goldman. La nouvelle fortification

Leiden, Elseviers, 1645. 1st French ed. (16),224 p. Engr. allegorical title-p., engr. in-text mathematical and geometrical figures and details of fortifications throughout. Contemp. vellum. 4to.

Auction 29
SOLD €250,00
LOT 546
€250,00 - €500,00
[Artist's manuals] Abraham Bosse. Algemeene Manier van de Hr. Desargues,

tot de practijck der perspectiven, gelijck tot die der meet-kunde, met de kleyne voet-maat (...). Amst., D. Danckertz, 1664. 2 vols. in 1. (8),288 p. (continuous pagination). Complete...

Auction 29
SOLD €380,00
LOT 547
€350,00 - €600,00
[Leo Belgicus. Belgium] Famiani Stradae Romani è Societate Jesu De bello Belgico decades duae

ab excessu Caroli V. Imp. usque ad initium praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaeque Ducis III (...). Frankfurt, J.M. Schönwetteri, 1699. (8),452,(printing error)455-778,(104)...

Auction 29
SOLD €150,00
LOT 548
€150,00 - €300,00
[Portugal. Fashion] Album de costumes Portuguezes

Lisbon, D. Corazzi, (1888). Lithogr. title, 50 beautiful chromolithogr. plates w. accompanying text leaf. Orig. gilt dec. cl., a.e.g. 4to. A few minor imperfections.

Auction 29
SOLD €480,00
LOT 549
€150,00 - €300,00
[Bindings] Three 19th cent. German embroidered bindings: (1) Full calf binding

ca. 1850-1860, both covers with a different, mounted Christian embroidery in silver framing-line, all corners of both sides w. silver or steel cornerpieces with attached openworked...

Auction 29
SOLD €3200,00
LOT 550
€3000,00 - €6000,00
[[Dwarfs]] Il Callotto resuscitato

Oder Neu eingerichtes Zwerchen Cabinet. Le Monde est plein de sots joieux. Les plus Petits sots sont les mieux, De waereld is vol Gekken-Nesten, de Klynste-Narren zyn de beste,...

Auction 29
PASSED
LOT 551
€100,00 - €200,00
[[Microscope]] Het Microscoop gemakkelyk gemaakt

of beschryving van de beste en nieuwste microscoopen en van derzelver behandeling. Als mede een berigt van de verbaazende ontdekkingen gedaan met de vergrootglazen. Henry Baker...

Auction 29
PASSED
LOT 552
€600,00 - €1200,00
[[Surveying]] Preuve der Landt-Meters

behelsende in't cort de Thiende-Rekeninghe, de principaelste ende noodigste Grond Regelen der Geometrie, met exempels bevestight (..) ten meerderen deele ghetrocken uyt de Schriften...

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 553
€100,00 - €200,00
Johannes Baptista Pictorio. Die mit vielen raren und curiosen Geheimnüssen

angefüllte Illuminir-Kunst (...). Buggel und Seitz, Nürnberg, 1730. (14),392,(24) + Anhang 48 p. Twentieth century vellum binding with leather label.

Auction 29
SOLD €70,00
LOT 554
€70,00 - €120,00
Lenglet Dufresnoy. Traité historique et dogmatique

sur les Apparitions, les Visions & les Révélations particuliéres (...). Jean-Noel Leloup, Paris, 1751. In 2 vols. (48),408; (12),448. Contemp. calf binding, gilt spine.

Auction 29
SOLD €380,00
LOT 555
€150,00 - €300,00
[Inquisition] P. van Limborch. Historia inquisitionis

cui subjungitur Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae (...). Amst., H. Wetstenium, 1692. 2 works in 1 vol. (16),384,(11); (8),397,(19) p. Title-p. printer's device, 9 engr....

Auction 29
PASSED
LOT 557
€80,00 - €150,00
Anne-Gédéon La Fitte, Marquis de Pellepore. Le diable dans un bénitier

Et la métamorphose du gazetier cuirassé en mouche, ou Tentative du sieur Receveur, inspecteur de la Police de Paris, Chevalier de St. Louis, pour établir à Londres une Police à...

Auction 29
PASSED
LOT 558
€70,00 - €120,00
Florimond Remonds. Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe

Keulen, "in de oude drukkery", 1646. 2 parts in 1 vol. (4),290,(6); 328,(4) p. Title-p. vignette. Contemp. vellum w. manuscript title on spine. Sm. folio.

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 559
€70,00 - €120,00
[Christianity] Regula beatissimi patris Aurelij Augustini Hipponensis episcopi

De communi vita clericorum (...). Venice, Dominicum de Farris, 1601. (2),67,(3) p. Title-p. engr. Contemp. limp vellum. 4to.

Auction 29
PASSED
LOT 560
€70,00 - €120,00
Giuseppe Cabrini. Elucidarium casuum reservatorum

cujus prior pars resolutiva (...). Venice, A. Bortolum, 1692. (12),381,(27) p. Untrimmed. Contemp. limp boards, 4to.

Auction 29
PASSED
LOT 561
€80,00 - €150,00
Georg Zeämann. Controversia Difficilima, De Imagine Dei

In Primo Homine Statuque Innocentiae Item De Paradiso, Arbore Vitae, Arbore Scientiae Boni Et Mali, Et Cognatis arduis Quaestionibus, Methodo Theologico Scholastica perspicue nervose,...

Auction 29
SOLD €110,00
LOT 562
€100,00 - €200,00
[Popular literature] Aernout van Overbeke. De rym-wercken van wylen den heer en meester Arnout van Overbeke

verzaemelt en uytgegeven door [woodcut initials]. From p. 279 onwards: Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving van Mr. Aernout van Overbeke, naer Oost-Indien uytgevaren voor...

Auction 29
SOLD €380,00
LOT 563
€125,00 - €250,00
[Judaica] Joseph Pardo. Shulchan HaTahor

[Summary of Laws in Joseph Karo's Shulchan Aruch] ed. David Pardo. Amsterdam, no publ., ca. 1770. Woodcut frontisp. (minor rest. verso) (8), 92 p. 8vo in 19th cent. red mor. gilt...

Auction 29
SOLD €500,00
LOT 564
€500,00 - €1000,00
[Printmaking] Abraham Bosse (1602-76). Traicté des manieres de graver en taille douce sur l'airin

Paris. A. Bosse, 1645. 1st ed. 75 p. Complete w. a total of 21 full-p. engr. plates, incl. (reinforced) frontisp., dedication leaf, extra engr. title-p. and 18 ills. (2 plates...

Auction 29
SOLD €700,00
LOT 565
€500,00 - €1000,00
[Russia] J.A. Atkinson. J. Walker. A Picturesque Representation

of the Manners, Customs, and Amusements of the Russians, in One Hundred Coloured Plates. London, W. Bulmer, 1803-04. 3 vols. in 1. 93 (of 100) hand col. etched and aquatint plates,...

Auction 29
SOLD €500,00
LOT 566
€500,00 - €800,00
[Encyclopedias. Diderot and d'Alembert] Three volumes of Diderot and d'Alembert's Encyclopédie

(1) Recueil de planches de l'encyclopedie. Planches des pêches. Paris, Panckoucke, 1793. Complete w. 114 copper engr. (2) Recueil de planches de l'encyclopedie, par ordre de matières....

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 567
€70,00 - €140,00
[Pamphlets. Haarlem] Fourteen pamphlets: (1-11) Maandelijkse naam-lyst van alle de overledene menschen,

zo onder- als booven de twaalf-jaaren, met derzelver ouderdom, dagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn gestorven en begraaven (...). Waar agter gevoegd is een lyst, van alle de...

Auction 29
SOLD €700,00
LOT 568
€100,00 - €200,00
[Occultism] Giovanni Baptista della Porta. Magiae Naturalis

Libri Viginti. Leyden, H. de Vogel, 1644. Frontispiece and 20 illustrations in text. xiv, 670 pp. + index. 12mo. Contemo. overlapping vellum w. ms. title on spine.

Auction 29
SOLD €100,00
LOT 569
€100,00 - €200,00
[Bindings] Full marbled calf binding,

both covers w. gilt floral border, centerpiece, gilt, ribbed spine w. mor. letterpiece, gilt turn-ins., frontcover w. gilt initials "V.D.G.R.", backcover dated "Anno 1794".

Auction 29
PASSED
LOT 570
€70,00 - €120,00
Levensbeschrijvingen van de voornaamste persoonen (...) in Vrankrijk, zijn geguillotineerd geworden

Behelzende schetsen van hun caracter, en opgaave hunner misdaaden (...). Vrije Vertaaling, uit het Fransch en Hoogduitsch. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. (7), 294p. In early...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: