U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 543
[Osteologie] Waare en naauwkeurige beschryving der beenderen van 's menschen ligchaam
-Waar in zeer klaar en onderscheydentlyk wordt voorgesteld der zelver oorsprong, voeding, aangroeijing, verharding, gevoel, (...) al het welke volstrekt noodzaaklyk voor de Genees- en Heelkonstoeffenaars, opgehelderd is met konstige figuuren naar 't leven zeer omzigtig afgebeeld. Joan Palfyn. Leiden, Jan van der Deyster, 1727.-
€ 500 - € 1000
kavel: 544
Het leven van Frederik Henrik
-Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stadhouder en Kapitein-Generaal (...). Beschreven door [Pieter le Clerck] met kopere plaaten van B. Picart. [2 delen]. Den Haag, Otto en Pieter van Thol, 1737.-

verkocht € 350.00
kavel: 545
[Montanus] 't Leven en bedryf der Prinsen van Oranje.
-Willem de eerste. Maurits. Frederik Hendrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aangehecht met de daden der Nassouwsche stam, van het jaar ses honderd twee en tachentig tot dese tijd (...). Door Arnoldus Montanus. Gedrukt te Schoonhoven door S. Knudde voor A. van den Heuvel en S. Imbrecht te Amsterdam, 1664, 6 delen in één band, (14),72;108,(8);437,(13); 400;16; 12,(4) p., met gegraveerd frontispice, 4 portretten van de prinsen [geen portret bij Willem III zoals in gedigitaliseerd exemplaar] en 13 andere portretten, 12 uitslaande platen bij het deel over Maurits en 12 uitslaande platen bij het deel over Frederik Hendrik, contemporain overlappend perkament, dik klein 8vo.-

verkocht € 370.00
kavel: 546
Theoretisch en practisch bouwkundig handboek,
-ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen, door W.C. Brade. Tweede verbeterde en vermeerderde druk. Den Haag, Erven Doorman, 1842, 4 delen, met 37 dubbelp. gegraveerde platen door o.a. H. van Perls, Verbeke en J.C. Zurcher, letterdruk tabellen, contemporain uniform verguld halflinnen, 4to.-

verkocht € 110.00
kavel: 547
[Maastrichtse heiligdomsvaart. Extreem zeldzaam bifolium] Achab, dat is Tragedie
-oft vertooch van die historie van Achab ende sijne penitentie, het welck van de Jonckheyt des Societeyt Iesu binnen Maastricht sal gheexhibeert worden den 16 Julij 1615. Ter oorsaecke van de solemniteyt de welcke alle seven jaeren aldaer ghehouden wordt int vertoonen der heyligher [in pen:] reliquien. Luik, Jan Ouwerx, z.d. (ca. 1615), (4) p. los als bifolium (klein scheurtje/ gaatjes bij/op de vouw).-

verkocht € 190.00
kavel: 548
Nederlandsche Flora en Pomona
-Beschreven en uitgegeven door het bestuur der pomologische vereeniging te Boskoop. [Ottolander, Koster, De Vos] met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel. Groningen, J.B. Wolters, 1876. Eerste druk.-
€ 300 - € 600
kavel: 549
[Pamfletten 17de eeuw] 14 stuks: (1) Nader tractaet van vrede ende vrundtschap.
-Besloten den 22 Martii 1657. tusschen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter eenre; ende den Prince ende Heere van de Steden ende landen van Salé [Marokko], ter andere zijde. Met de elucidatie ende ampliatie van dien, in Den Hage gemaeckt ende geslooten den twee en twintighsten october 1659. Den Haag, weduwe en erfgenamen H. Jacobsz van Wouw, 1659, (16) p., met houtsnede titelvignet, modern karton (watervlek in benedenhoek). -

verkocht € 320.00
kavel: 550
[Utrecht. Pamfletten, ordonnanties, plakkaten] Convoluut met ca. 100 stuks,
-1669-1809, alle onafgesneden ingebonden in 19de-eeuws halflinnen met papieren titeletiket op de rug, 4to.-

verkocht € 200.00
kavel: 551
[Zutphen/ Gelderland. Pamfletten, plakkaten etc.] 24 stuks: (1) Copie van de ordonnantie
-ende placcat, by de Ed. Moogende Heeren Staeten des surstendoms Gelre ende Graefaschaps Zutphen, tegens d'ontvoeringe, sonderlinge van minderjarige dochteren, geemaneert den 8 octobris 1660. Arnhem, J. van Biesen, 1661, titelhoutsnede, 8 p., 2 losse bifolia, 4to (marginale watervlek).-

verkocht € 240.00
kavel: 552
[Nijmegen. Pamfletten] Lot van bijna 30 stuks: (1) Ampliatie der ordonnantie
-van den impost op de brandewynen en gedistilleerde wateren des quartiers van Nymegen. Nijmegen, H. Heymans, z.d. (1751?), 22,(2) p., draadgebonden zonder omslag, 4to (enigszins gebruind).-

verkocht € 200.00
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]