Beheer

234-499 Old Books - Various and Classical Literature: Lots 234 - 499

Auction 12
PASSED
LOT 234
€500,00 - €1000,00
[Copy belonging to a land surveyor] (Practijck des lantmetens:

leerende alle rechte ende kromzydige landen, bosschen, boomgaerden, ende andere velden meten (...) gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz. Dou; vermeerdert met hondert...

Auction 12
PASSED
LOT 235
€70,00 - €140,00
[Studentica] De Blyde Incomste binnen Amsterdam van Syne Hoogheyt Frederick Hendrick

den 20sten van bloeymaant van den jaare 1642, by F.D.K. Bosch. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1910, XI,(1),155,(2) p., with portraits, original gilt full leather, upper page edges gilt, 4to.

Auction 12
PASSED
LOT 236
€50,00 - €100,00
[Studentica] Feestviering ter herinnering van den akademischen leeftijd,

gehouden in 's Gravenhage den 23sten en 24sten Julij 1828. No plate, no editor and no year(1828), 48,(126 appendices) p., with facsimile of a letter and 26 plates with facsimiles...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 237
€50,00 - €100,00
[Studentica] Lustrumboek V.V.S.L. 1900-1920.

No place, editor or year (Leiden, 1920), 79 p., illustrations, original decorated cover, oblong 4to.

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 238
€50,00 - €100,00
Album amicorum for J. van Embden;

with 23 contributions, ca. 1838-1860 (mostly Wiesbaden), loose in marbled cartonnized cover with binding ribbons, 10 x 16 cm.

Auction 12
PASSED
LOT 239
€70,00 - €140,00
Album amicorum for Mariette de Waen, beroepsschool Heilig Graf Turnhout,

with contributions (incl. many drawings in various techniques) dated 1934-1936, original imitation leather, all page edges gilt.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 240
€120,00 - €240,00
[Price-binding Rotterdam] Phaedrus

Fabularum Aesopiarum Libri quinque. Cum novo commentario Petri Burmanni. Leiden, S. Luchtmans, 1727. (52), 263, (45), 93 pp. With engr. title page and folding portrait of Pieter...

Auction 12
PASSED
LOT 241
€1000,00 - €2000,00
[Hand-coloured and raised gilding] De Doorlughtige Weereld;

voorstellende een zeer nette Genealogische, Historische, en Politische Beschrijvingh aller tegenwoordig-levende Keyseren, Koningen, Vorsten, en Graven; nevens de Staten en Republiquen...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 242
€50,00 - €100,00
[Emblemata] Het geestelyck kaert-spel met herten troef,

oft het spel der liefde door den eerw: pater Fr. Joseph van de H. Barbara carmelit Discals, verçiert met veel schoone Copere Platen, Den derden Druck. Antwerp, J. van Gaesbeeck,...

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 243
€50,00 - €100,00
[Architecture] Le Nouveau Vignole

Ou Regles des Cinq Ordres d'Architecture par Jacques Barozzio. Enrichi de Moulures, Cartels et Culs de lampes. Composés et gravés par Babel. Dédié aux artistes, Paris, F. Chereau, 1755.

Auction 12
PASSED
LOT 244
€60,00 - €120,00
Oeuvres complètes de Mme. Cottin.

Paris, Dabo/ Corbet, 1818, 14 vols, 14 engr. frontisp., unif. leather, contemporary, with richly gilt spine.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 245
€100,00 - €200,00
Fabelen [Fables] edited by E. Bekker Wed. A. Wolff and A. Deken.

The Hague, I. van Cleef, 1784, XXXXI,3,172 p., engr. title and 40 in-text illustrations, contemporary marbled half calfskin, with richly gilt spine.

Auction 12
PASSED
LOT 246
€100,00 - €200,00
[Moravian Brethren/Unitas Fratrum] De zendeling.

by A. von Sternberg. Naar het Hoogduitsch. Arnhem, P.A. de Jong, 1843, (8),384 p., lithogr. title, contemporary marbled cardboard binding.

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 247
€200,00 - €400,00
[Ornithology] The birds of North America.

One hundred and nineteen artistic colored plates representing the different species and varieties drawn and colored from nature (...). Jacob H. Studer editor and proprietor. New...

Auction 12
PASSED
LOT 248
€200,00 - €400,00
[Law] Verantwoordingh van de Wettelijcke Regieringh van Holland

Ende West-Vriesland, mitsgaders eeniger nabuyrige Provincien sulcx die was voor de veranderingh gevallen inden jare 1618 beschreven by Mr. Hugo de Groot. Voor desen Advocaat Fiscaal...

Auction 12
PASSED
LOT 249
€200,00 - €400,00
Wetten ende Statuten van de Universiteyt tot Leyden.

Gearresteert by de ridderschap, edelen ende steden van Holland ende West-Vriesland. Leyden, Abraham Elzevier, 1699. [in a single volume with] Ordonnantie van 't Collegium Theologie tot Leyden.

Auction 12
PASSED
LOT 250
€100,00 - €200,00
De Jaargetyden;

In 't Engelsch beschreven door James Thomson, op eenen vryen trant in dicht en ondicht nagevolgd en op onzen landaart en deszelfs zeden en gewoonten toegepast. Leyden, Johannes van Zijp, 1768.

Auction 12
PASSED
LOT 251
€100,00 - €200,00
Camera Obscura

Hildebrand (=Nicolaas Beets), Haarlem, Erven, F. Bohn, 1839.

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 252
€50,00 - €100,00
[Multatuli] Over vrijen arbeid en Nederlandsch indië

en de tegenwoordige Koloniale Agitatie by Multatuli (=Eduard Douwes Dekker] , Amsterdam, R.C. Meijer, 1862 [in a single vol. with] Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch indië by...

Auction 12
PASSED
LOT 253
€200,00 - €400,00
Styl der Notarissen, zynde een verzameling van Actens,

Contracten en Instrumenten, dagelyks dienende tot de Notariale Practyk (...) Voorts eenige formulieren van Instrumenten die op een Oostindisch Schip gemeenlyk worden gepasseert,...

Auction 12
SOLD €230,00
LOT 254
€120,00 - €250,00
[Floodings] Verhaal van alle de hooge watervloeden in deeze en andere plaatsen

van Europa, van Noachs tydt af, tot op den tegenwoordigen tydt toe (..) nevens een kerkreede (..) en eene verhandeling over de komeeten, of, en hoe verre dezelfde betrekkelyk zyn...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 255
€150,00 - €300,00
[Floodings] Geschiedkundig tafereel van den Watervloed en de overstroomingen

in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand 1825 met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest. J. van Leeuwen, Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1826.

Auction 12
SOLD €220,00
LOT 256
€200,00 - €400,00
Dichtkundig Praal-Tooneel

van Neerlands Wonderen (in 6 vols.), Embden (=Amsterdam, G. van Hattem),1748-1754.

Auction 12
SOLD €180,00
LOT 257
€150,00 - €300,00
Economische liedjens,

pulished by E. Bekker, the widow A. Wolff, and A. Deken. Met plaaten. Deze druk met Plaatjes wordt uitgegeven: te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1798. Two vols., (2),237,(1);...

Auction 12
PASSED
LOT 258
€600,00 - €1200,00
[Botany] Flora Batava, Part IV. and V.

Afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en Zoon; beschreven door Jan Kops, (part IV.), Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1822. Afbeelding en beschrijving van Nederlandsche Gewassen...

Auction 12
PASSED
LOT 259
€450,00 - €900,00
[Astronomy] Introductio ad veram astronomiam

Seu lectiones astronomicae. Habitae in Schola Astronomica Academiae Oxoniensis. Johannes keill, Oxoniae, e theatro Sheldoniano, impensis Hen. Clements, ad insigne lunae falcatae...

Auction 12
PASSED
LOT 260
€300,00 - €600,00
[Shipping and Insurance] Franciscus Roccus, regtsgeleerde en raad

in het Hooge Geregtshof tot Napels, deszelfs merkwaardige aanmerkingen vervat in twee tractaaten, waarvan het eene is handelende over schepen en vragtgelderen en het andere over...

Auction 12
PASSED
LOT 261
€100,00 - €200,00
Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica

Prosaica & Metrica, ed. tertia, auctior & emend. Nobeliss. Virginis Annae Mariae a Schurman, Trajecti ad Rhenum, ex off. Johannis a Waesberge, 1652.

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 262
€200,00 - €400,00
Historie van alle ridderlyke en krygsorders;

Behelzende haar instellingen, plegtelykheden, gebruyken, voornaamste daden, en levens der meesters; nevens desselfs dragten, wapens, en zinteekenen. Adriaan Schoonebeek, [2 vols.],...

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 263
€300,00 - €600,00
De levensbeschryvingh der Konstschilders en Konst-schilderessen

-met een uytbryding over de schilder-konst der ouden, by Jacob Campo Weyerman (..), vol. 1-4, 's Gravenhage, Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, and others., 1729-1769. (14),412,(6);...

Auction 12
PASSED
LOT 264
€160,00 - €320,00
[Commemorative Coins] De Roomse Moogentheid

Bevat in naawkeurige beschriiving van de magt en heerschappy der Oude Roomse Keizeren vertoonende de krygs oefeningen, oorlogsdaaden en heldenstukken (...) der Oude Roomeinen (...)...

Auction 12
PASSED
LOT 265
€160,00 - €320,00
Abrégé de la vie des plus fameux peintres

avec leurs portraits gravés en taille-douce (...) et la maniere de connoitre les desseins et les tableaux des grands maitres, par [membres] des Société Royales, des Sciences de...

Auction 12
PASSED
LOT 266
€125,00 - €250,00
Honderd schoone exempelen tot bewys der deugden

By-een vergaderd uyt verscheyde zoo oude als nieuwe weireldlyke en geestelyke schryvers. Gend, Bernard Poelman. 1766.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 267
€80,00 - €160,00
[Joost van den Vondel] Palamedes of vermoorde onnozelheit

Treurspel, Amersfoort, Pieter Brakman, [ca. 1720], bound with satires and Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn Hoogheit Prins Willem den II.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 268
€80,00 - €160,00
[Astrology] Spiegel der Weereld,

Of geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven geschreven aen Meester Franciscus, [gevolgd door] Secreete byvoegsels...

Auction 12
PASSED
LOT 269
€100,00 - €200,00
[Astrology] Kroonwerk; of laatste eeuwbazuin,

van den alomvermaarden astrologist Ludeman, met het slot der beste waereld, loopende tot het einde van de negentiende eeuw. Arnhem, Moeleman, Alkmaar, Hartemink, etc., 1788.

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 270
€200,00 - €400,00
[Flooding] Naauwkeurige beschryving der overstroomingen,

benevens derzelver treurige gevolgen zo buiten als binnen deze republiek in den jaare 1784 voorgevallen. Leyden, F. in Does and Amsterdam, L. de Jongh, 1785.

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 271
€200,00 - €400,00
Bespiegeling over Neerlandsch Waternood

tusschen den 14den en 15den Nov. 1775 by J.H. Hering, [2 vols. in one binding], Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1776.

Auction 12
SOLD €240,00
LOT 272
€150,00 - €300,00
[Freud] Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. LXXV. Band. IV Heft. Jahrgang 1877. April. Erste Abtheilung. Wien, Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, In commission bei Karl Gerold's...

Auction 12
PASSED
LOT 273
€900,00 - €1800,00
[Religion] Naaukeurige beschryving der uitwendige Godtsdienst-plichten,

Kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; in een historisch verhaal met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert en...

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 274
€300,00 - €600,00
De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot,

door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, in XXXI kunstplaaten na de uitmuntende schilderijen van Coypel (..) door Jacob Campo Weyerman; en door denzelfden...

Auction 12
PASSED
LOT 275
€250,00 - €500,00
[Emblemata] Ezopische Fabelen van Fedrus,

Gevryden slaef des Keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verykt door D. van Hoogstraten, Amsterdam, Francois Halma, 1704.

Auction 12
PASSED
LOT 276
€50,00 - €100,00
[Drama] Agon, Sulthan van Bantam.

Treurspel in vyf bedryven. Jonkheer Onno Zwier van Haren, Fries edelman. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1769.

Auction 12
PASSED
LOT 277
€140,00 - €280,00
Godvruchtige ende laatste redenen

Vanden Doorluchtigen ende Hoogh-gebooren Heere, Heere Frederick Hendrick, Prince van Orangien, &c. Eleazar M.F. Lootius, 's Gravenhage, Weduwe, ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt...

Auction 12
PASSED
LOT 278
€400,00 - €800,00
Lyk-Staetsie van Zyne Doorluchtigste Hoogheid

Den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. Graef van Catzenelleboogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren (...) &c. &c. &c. Gehouden den IV. Februari 1752....

Auction 12
SOLD €180,00
LOT 279
€100,00 - €200,00
Pictorial History of the Earth and Animated Nature.

Oliver Goldsmith, J. & F. Tallis. London, Edinburgh & Dublin, [2 vols.], [ca. 1860].

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 280
€100,00 - €200,00
[Political Philosophy] Les Loix de la Nature expliquées

par le Docteur Richard Cumberland, depuis eveque de Peterborough ou l'on recherche et l'on établit, par la nature des choses, la forme de ces loix, leurs principaux chefs, leur...

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 281
€120,00 - €250,00
[Economics] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

With a life of the author. Also, a view of the doctrine of Smith, compared with that of the French economists; with a method of facilitating the study of his works; from the French...

Auction 12
PASSED
LOT 282
€200,00 - €500,00
[Marine navigatio] Lecciones de Navegacion, principios necesarios a la ciencia del piloto.

Por Don Dionisio Macarte y Diaz, de la Orden de San Juan, Teniente de Fragata graduado de la Armada, y primer Maestro de la Academia de Pilotos de ella en el Departamento del Ferrol....

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 283
€600,00 - €1000,00
[Joost van den Vondel] Alle de Treurspelen I. en II, Poëzy I. en II. Bespiegelingen enz.

Treurspelen I. en II. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1719 and 1720, Poëzy I. and II. Franeker, 1682, Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, Amsterdam, Wed. Barent Visscher, 1723,...

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 284
€80,00 - €160,00
[Fruit] 8 copperplate engravings from: Duhamel du Monceau. Traité des arbres fruitiers.

8 hand-coloured copperplate engravings of European fruits after the original drawings by Aubriet and executed by Haussart, Martinet, Henriquez, Cor and Milsan. Paris, ca. 1770.

Auction 12
PASSED
LOT 285
€100,00 - €200,00
Wespen [wasps] (periodical, published irregularly).

Politiek satyrisch tijdschrift, uitgegeven in Amsterdam en gedrukt door N.W. van Nifterick. The first 13 issues appeared in 1844-1846 with snide comments on religion and politics....

Auction 12
PASSED
LOT 286
€200,00 - €400,00
[Architecture] Traité de la coupe des pierres,

ou par une methode facile & abregée, l'on peut aisément se perfectionner en cette science. J.B. de la Ruë Architecte, Paris, l'Imprimerie Royale, 1728.

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 287
€300,00 - €600,00
Les Francais peints par eux-mêmes. Encyclopédie Morale du dix-neuvième siècle.

Les Francais peints par eux-mêmes. [5 vols.]. Les Francais peints par eux-mêmes. Province [3 vols.]. Le Prisme [1 vol.]. Paris, L. Curmer, 1840-1842.

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 288
€70,00 - €120,00
[Biology] Natuurkundige beschryving van eenige byzondere Dieren, Visschen

en gekorvene Diertjes voor de beminnaars der natuurlyke historie. Th. van Brussel, Amsterdam, J.B. Elwe, 1799.

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 289
€50,00 - €100,00
[Religion] Historie van het Oud en Nieuw Testament

met christelyke en stichtbaere bemerkingen getrokken uyt de Heylige Vaders (...) I. deel, Behelzende de historie van het oud Testament (en II. deel, p.485 e.v.) Historie van het...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 290
€100,00 - €200,00
[Medicine] Manier om de ettergezwellen

welke onder het bereik des Heelmeesters zyn, te openen en te behandelen; alsmede de hulpmiddelen hier toe dienstig. Rotterdam, Abraham Bothall and Dirk Vis, 1767. Bound together...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 291
€200,00 - €400,00
[Medicine] Leerboek der Heilkunde

van Max. Jos. Chelius, naar de derde uitgave vertaald en vermeerderd door G.J. Pool (complete, 4 parts in 2 volumes), Amsterdam, C.G. Sulpke, 1830 and 1831-32. Added: 3 other medical...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 292
€70,00 - €120,00
[Medicine] Beschrijving der beenderen van het menschelijk ligchaam,

naar aanleiding van Blumenbach. Published by W. Vrolik, Amsterdam, J. Muller & Comp. 1834. Added: Ontleed- en Heel-kundige verhandeling over den ontwrigten voet, uitgegeven door...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 293
€100,00 - €200,00
Het regt gebruik der Natuur-beschouwingen, geschetst in(..) Sneeuw Figuuren

Jan Engelman, met figuuren, Haerlem, Izaak van der Vinne, 1747. xxviii plates (=copper engravings with depictions of snow figures), 178, (2) pp. 4to.

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 294
€150,00 - €300,00
[Chess] Schachia M. Hieronymi Vidae [Marco Girolamo Vida]

Cremonensis, Poetae ve nustissimi, Ludus ingenii, virtutis et honestae voluptatis apprimeq; cum heroicae tum literariae cohorti conveniens, notis quibusda & certis illustratus...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 295
€50,00 - €100,00
[Professions] Der technologische Jugendfreund

oder Underhaltende Wanderungen in die Werkstätte. Bernhard Heinrich Blasche Erster und Dritter Theil (2 vols.). Frankfurt am Mayn. Friedrich Wilmans, 1804-1806.

Auction 12
SOLD €3800,00
LOT 296
€4000,00 - €8000,00
[Shells] Index Testarum Conchyliorum

Quae adservantur in museo Nicolai Gualtieri Philisophi et medici collegiati Florentini. Regiae botanices Florentinae Academiae Socii in Pisano athenaeo medicinae professoris emeriti...

Auction 12
PASSED
LOT 297
€350,00 - €700,00
[Gustave Doré] La Sainte Bible

Traduction nouvelle selon la vulgate par Mm. J.J. Bourassé et P. Janvier. Dessins de Gustave Doré, ornementation du texte par H. Giacomelli (2 vols.). Tours, Alfred Mame et Fils, 1866.

Auction 12
SOLD €540,00
LOT 298
€400,00 - €800,00
[Catacombs Rome] Roma Subterranea Novissima

In qua Post Antonium Bosium [Antonio Bosio] antesignanum (...) et celebres alios scriptores antiqua Christianorum et praecipue Martyrum Coemeteria (...) opera et studio Pauli Aringhi...

Auction 12
PASSED
LOT 299
€200,00 - €400,00
[Medicine] Magni Hippocratis Medicorum Omnium Facile Principis,

Opera Omnia quae extant in VIII sectiones Erotiani mente distributa. Nunc recens Latina Interpretatione & Annotationibus illustrata, Anutio Foesio Mediomatrico Medico Authore (...)...

Auction 12
PASSED
LOT 300
€250,00 - €500,00
Les Trois Veritez

Seconde edition, reveve, corrigee, et de beaucoup augmenteé, plus augmentee de la republique faicte aux ministres de la Rochelle, par le mesme autheur. Pierre de Charron, Paris,...

Auction 12
PASSED
LOT 301
€100,00 - €150,00
Het Groot Woordenboek der Nederlandsche en Fransche Taelen.

Getrocken uyt de beste schryvers, naementlijk uyt het Woorden Boek van P. Richelet, behelsende en vervattende de bedidenissen, bepaelingen en bewysingen van beyde de taelen, met...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 302
€200,00 - €400,00
[Law] Jurisprudentia Heroica sive de Jure Belgarum

Circa Nobilitatem et Insignia demonstrato in commentario ad edictum Serenissimorum Belgii Principum Alberti et Isabellae emulgatum 14 Decembris 1616. Bruxellis, Balthazaris Vivien, 1668.

Auction 12
PASSED
LOT 303
€350,00 - €700,00
[Design] Recueil de dessins d'orfévrerie,

A l'usage des marchands et fabricans orfevre, contenant tout ce qui a rapport au service de la table, de l'eglise, etc. avec le poids le plus approximatif de chacune des pieces,...

Auction 12
PASSED
LOT 304
€80,00 - €160,00
[Architecture] Le Vignole Moderne

Ou Traité élémentaire d'Architecture, Paris, Chez Jean, [1781].

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 305
€80,00 - €160,00
[Architecture] Règles des Cinq Ordres d'Architecture

par Jacques Barozzio de Vignole avec l'Ordre Francois et un petit Traité de la Coupe des Pierres de Charpente, de Menuiserie, et Serrurerie. Paris, Chez Jean, [1780].

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 306
€120,00 - €250,00
Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers

in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot de aanvang der negentiende eeuw door A.M. Ledeboer (Ledebur), Utrecht, Beijers, 1876.

Auction 12
PASSED
LOT 307
€50,00 - €100,00
Het Nieuwe Testament,

of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog. -mog. Heeren Staten...

Auction 12
SOLD €65,00
LOT 308
€50,00 - €100,00
[Birds] Buffon. Oiseaux I. et II.

Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier, Tome cinquieme et sixieme, Oiseaux I. et II. Paris, Furne et Cie., 1853.

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 309
€80,00 - €150,00
[Travel journal] Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Uit het Fransch van den Abt Barthelemij door M. Stuart. [10 vols.]. Amsterdam, Johannes Allart, 1794.

Auction 12
PASSED
LOT 310
€75,00 - €150,00
[Medicine] Pharmacopoea Svecica

Composite of 3 works in 1 binding 3. Una cum Pharmacopoea Pauperum Holmensi. Editio quarta emendata. Lipsiae, apud M. Swederum 1787. + Pharmacopoeia Pauperum, in usum Nosocomii...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 311
€125,00 - €250,00
[Shipping] Afbeeldingen van Schepen en Vaartuigen in verschillende bewegingen

P. le Comte, Amsterdam, F. Kaal, 1831. Olbong, small folio 32 x 21 cm. (8), 33 pp. and 31 lithos (of 50). In half-leather with vignette on spine. Bottom spine damaged.

Auction 12
PASSED
LOT 312
€300,00 - €500,00
[Japan] Fransiscus Xaverius

Antwerp, Apud Iacobvm Mevrsivm Jacobus Meurs, 1658. [30], 265, [3] pp. 8vo. In vellum. Copper engr. Franciscus Xaverius by Fred. Bouttats. Fine copy.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 313
€100,00 - €200,00
Bible

Het nieuwe Testament, alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus, (..) + Het boek der Psalmen + Evangelische Gezangen + Catechismus. Nederlandsche Bijbel-Compagnie,...

Auction 12
PASSED
LOT 314
€50,00 - €100,00
Liber Amoricum.

1835-1837, owner unknown. With twelve used leaves, several of which contain water colours. 8 x 13 cm. In case.

Auction 12
SOLD €850,00
LOT 315
€1000,00 - €2000,00
[Militaria - Manuscript] Nederlandsche Land en Zeemagt in 1830.

Kleding en Wapenrusting der Vrijwillige Jagerskorpsen enz., Kleding en Wapenrusting der Schutterijen enz., Kleding en Wapenrusting van Zeemagt enz., Kleding en Wapenrusting der...

Auction 12
PASSED
LOT 316
€250,00 - €500,00
[Landscaping] Le Jardinier Fleuriste et Historiographe

Ou la Culture Universelle des fleurs, arbres, arbustes & arbrisseaux servans a l'embellisement des jardins. Avec la manière de dresser toutes fortes de parterres, berceaux de verdures,...

Auction 12
PASSED
LOT 317
€400,00 - €800,00
Traittez des Barometres, Thermometres

et Notiometres ou Hygrometres, Mr. D*** [=Joachim Dalencé], Amsterdam, Paul Marret, 1707.

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 318
€300,00 - €600,00
[Medicine] Michaelis Bernhardi Valentini. Praxeos Medicinae Infallibilis pars altera

Chirurgica, Consiliis & Observationibus, Medico-Chrurgorum, nostro seculo felicissimorum, Brunneri, Muralti, Muysii, Rauii, Ruischii, Verduc ac responsis facult. med. illustrata...

Auction 12
PASSED
LOT 319
€400,00 - €600,00
Corporis Humani Anatomiae in quo tam veterum, quam recentiorum anatomicorum inventa.

Methodo nova & intellectu facillima describuntur, ac tabulis aeneis repraesentantur. [2 parts in one vol.] Philippo Verheyen, ed. sec. ab authore recognita, novis observationibus...

Auction 12
PASSED
LOT 320
€200,00 - €400,00
[Fruit-growing] Der teutsche Obstgärtner. Neunzehnten Bandes, erstes Stück.

Erste Abtheilung. Characteristik der Obstsorten. I. Besondere Naturgeschichte der Bäume überhaupt, und der Obstbäume insbesondere. (Weimar, Industrie Comtoir), 1803, 3-311,(5)...

Auction 12
PASSED
LOT 321
€700,00 - €1200,00
[Jacques Callot] De droeve Ellendigheden van den Oorloogh.

Seer aerdigh en konstigh Afgebeeldt door Iaques Callot. Loreijns Edelman, en in druck uijtgegevendoor Gerret van Schagen. Z.pl. (Amsterdam), L. Schenk, n.d. (1730), series of 18...

Auction 12
SOLD €240,00
LOT 322
€100,00 - €200,00
[Manuscript and printing] [Leerstellingen en gedichten] Johann Ernst Philippi.

Lehrsätze von der erhabensten Oberherrschaft Gottes über alle seine Geschöpfe; und desselben unumschrankten Gebietungs=Rechte, uber alle vernünftige Wesen; nebst Unsuegung Zweyer...

Auction 12
SOLD €160,00
LOT 323
€100,00 - €200,00
[Erotica] Venus Myrth Boschje

Eerste dreefje, Pafos; at Kupido, ca. 1800. 8vo. 88 pp. Poetic erotica, several somewhat chaste, others more explicit.

Auction 12
PASSED
LOT 324
€80,00 - €160,00
[Religion] Mercurius sive Opus Epistolaru(m), sex libros comprehendens

Accuratius correctum, editio novissima, Jacobi Crucii (=Jacobus Crucius). Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1681.

Auction 12
PASSED
LOT 325
€75,00 - €125,00
[Elzevier] [Religion] Analysis Paraphrastica Institutionum Theologicarum

Ioh. Calvini Disputationibus XLI contexta. Daniele Colonio, Lugd. Batavorum, Ex Off. Elzeviriana, 1636.

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 326
€90,00 - €150,00
[Numismatics] [Deventer print] Ioannis Frederici Gronovii

De Sestertius Commentarius. In quo post maximos viros, inprimis Budaeum, Agricolam, Hotmannum, Ciacconium, Scaligerum, res nummaria veterum hac parte illustratur: & Varro, Cicero,...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 327
€100,00 - €200,00
[Classics] [Deventer print] Johannis Frederici Gronovii

Observatorum in Scriptoribus Ecclesiasticis, Quibus tamen passim & aequales illis & vetustiores utriusque linguae auctores interpositi & illustrantur & emendantur Monobiblos, Daventriae,...

Auction 12
PASSED
LOT 349
€250,00 - €500,00
Histoire de Joseph, accompagnée de dix figures

Rélatives aux principaux evenemens de la vie ce fils du Patriarche Jacob, et gravées sur les modeles du fameux Reimbrandt par monsieur Comte de Caylus. Amsterdam, Jean Neaulme, 1757.

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 350
€100,00 - €200,00
De Historie der Martelaren,

Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheyt haet bloet gestort hebben (...) niet alleen in dese Nederlanden maer oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt (...), [Adriaan...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 351
€120,00 - €200,00
Outheden van het Oude Verbondt bestaande in redenvoeringen (4 delen)

zoo over de H. Schrijvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat. Augustyn Calmet, Rotterdam, Johannes Hofhout, 1732.(vol.I) and Amsterdam, Salomon Schouten,...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 352
€100,00 - €200,00
[Religion] Homiliae Quadragesimales (4 banden)

Cum quinq; Homiliis de Sacro Officio Missae in quatuor tomos divisae (...),Hieron. Baptistae De La Nuza, Moguntiae[Mainz], Johann Gottfrid Schoenwetter,1649.

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 353
€120,00 - €250,00
Cornelii Jansenii Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam concordiam

-ac totam Historiam Evangelicam. Partes IIII. quid in unaquaque contineatur, sequens pagina indicabit, Lugduni [Lyon], Charles Pesnot, 1577.

Auction 12
PASSED
LOT 354
€80,00 - €150,00
[Bible] The comprehensive Family Bible; containing the Old and New Testaments

according to the authorized version (...) David Davidson, LL.D., Blackie and Son, Glasgow, Edinburgh and London, 1852.

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 355
€600,00 - €1200,00
Biblia, dat is de gansche H. Schrifture varvattende alle

Door last der Hoogh: Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden (...) in onse Nederlandsche tale getrouwelijck overgeset, Amsterdam, Weduwe wijlen Paulus Aertsz van Ravesteijn, 1657.

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 356
€120,00 - €250,00
[Bijbel] Biblia, dat is de gansche H. Schrifture varvattende alle Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.

Door last der Hoogh: Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden (...) in onse Nederlandsche tale getrouwelijck overgeset. (...) Met consent van de Ed. Groot Achtb....

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 357
€50,00 - €100,00
[Classics] Ezopische fabelen van Fedrus,

gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten, 's Gravenhage, Gerard Block, 1739.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 358
€60,00 - €100,00
[Classics] P. Vergilii Maronis Opera

Interpretatione et notis illustravit Carolus Ruaeus, jussu Christianissimi Regis, ad usum Serenissimi Delphini (...) Londini C. Bathurst [etc.], 1765.

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 359
€70,00 - €120,00
[Price-binding Utrecht] Thesaurus Poeticus Linguae Latinae

Ou dictionnaire prosodique et poetique de la Langue Latine. L. Quicherat, Paris, Hachette, 1840.

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 360
€50,00 - €100,00
[Classics] Alle de werken van Flavius Josephus (3 delen)

Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort (...) Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald, 3 vols., Amsterdam, J. van Gulik, 1780-1784.

Auction 12
PASSED
LOT 361
€70,00 - €120,00
[Classics] Homerus (in 7 volumes)

De Ilias van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen gevolgd door Mr. Jan van 's Gravenweert (4 vols., complete) & De Odysséa van Homerus, naar het Grieksch in Nederduitsche...

Auction 12
PASSED
LOT 362
€50,00 - €100,00
[Lexica] Le Grand Dictionnaire Francois & Flamand

Het Groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, Francois Halma, 6th print, 's Hage and Leiden, J. Tierry & C. Mensing; P. vander Eyk & D., Vygh, 1781.

Auction 12
PASSED
LOT 363
€150,00 - €300,00
[Lexica] Barnabae Brissonii Regii in Gallia consistorii quondam consiliarii et in supremo senatu Parisiensi praesidis

De Verborum quae ad ius civile pertinent significatione opus praestantissimum in meliorem commodioremque ordinem redactum (..) Iusti Henningii Boehmeri ic., Halae Magdeburgicae,...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 364
€100,00 - €200,00
[Lexica] I.J.G. Schelleri Lexicon Latino - Belgicum

Auctorum Classicorum curante Davide Ruhnkenio, Tomus I. Lugdini Batav., Amstelodami, et Hagae Comitis, S et J. Luchtmans, A. et J. Honkoop, P. den Hengst, J. van Cleef, 1799.

Auction 12
PASSED
LOT 365
€150,00 - €300,00
[Lexica] Doctrinae Particularum Linguae graecae,

Auctore et Editore Henrico Hoogeveen, tomus prior, E Typographeo Dammeano, [Leiden], 1769.

Auction 12
SOLD €220,00
LOT 366
€100,00 - €200,00
[Lexica] Algemeen Wijsgerig, Geschiedkundig en Biographisch Woordenboek (3 vols.)

voor Vrijmetselaren, door eene vereeniging van Vrijmetselaren, 3 vols., Amsterdam, W. de Grebber, 1844-1845.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 367
€70,00 - €120,00
Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen.

van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe, J.H. Mosheim (..) en vermeerderd met de byvoegzels, Aantekeningen, en tydrekenkundige Tafels van Archibald...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 368
€150,00 - €300,00
[Law] Hugonis Grotii De Jure Belli ac Pacis

Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici Praecipua Explicantur (...) Dirigente Johanne Georgio Simone, D., Jenae, Johannis Theodori Fleischeri, Rudolphstadii, 1680.

Auction 12
PASSED
LOT 369
€200,00 - €400,00
[Cookbook] Freywillig-aufgesprungener Granat-apffel Dess Christlichen Samaritans.

This item contains no English description. See the Dutch description: Oder: Auss Christlicher Lieb Dess Nachsten Eroffnete Gehaimnuss Vieler Vortrefflichen Sonders-bewahrten Mitteln...

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 370
€150,00 - €300,00
Het Mikroscoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige toestand

Een handboek voor natuur- en geneeskundigen, P. Harting (in 4 vols.). Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1847, 1848 and 1850, Tiel, Gebr. Campagne, 1854.

Auction 12
SOLD €260,00
LOT 371
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Jacob Cats. Zinne- en Minnebeelden

Selfstryd: Tooneel der Mannelyke Agtbaarheidt, Galathea of Herdersklagt, Amsterdam, Evert Visscher, 1729 + 's Werelts Begin, Midden, Eynde beslooten in den Trou-Ring met den Proef-Steen...

Auction 12
PASSED
LOT 372
€50,00 - €100,00
[Classics] La Morale de Tacite

De la Flaterie par le sieur Amelot de la Houssaie, Paris, Veuve Edme Martin, Jean Boudot, 1686.

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 373
€100,00 - €200,00
[Leporello Leiden] Optogt gehouden door de Heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 Februarij 1835

Voorstellende den Intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492, Van Der Paauw en Zoon, Leyden, 1835.

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 374
€90,00 - €150,00
[Fashion] over 100 hand-coloured steel engravings

Bound together in book binding, large 8vo., most of these charmingly coloured and executed steel engravings come from "Lady's Magazine", published by J. Page, London, 1834.

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 375
€80,00 - €150,00
[Philosophy] De huishouding des menschelyken levens

[DODSLEY, ROBERT A.O.]‎, 2 parts in one vol., overgezet in het Engelsch uit een Indiaensch Handschrift van een ouden Bramin. Benevens een verhaal wegens de ontdekking van...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 376
€100,00 - €200,00
Het derde Jubeljaar der uitgevondene Boekdrukkonst,

Behelzende een beknopt Historis Verhaal van de Uitvinding der edele Boekdrukkonst, Johann Christiaan Seiz, Haerlem, Izaak and Johannes Enschede, 1740.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 377
€100,00 - €200,00
[Emblemata] W. Sluiters Eenzaam Buitenleven,

Met aantekeningen en zinnebeelden verrykt. Benevens zijne Vreugde- en Liefdezangen, Amsterdam, Jacob van Royen, 1717.

Auction 12
PASSED
LOT 378
€120,00 - €250,00
[Early photo-lithographical reproduction] Erasmi Roterodami.

Silva Carminum. Antehac nunquam impressorum. Gouda, 1513. Reproduction Photo-Lithographique, avec notice sur la jeunesse let les premiers travaux d'Erasme. M.Ch. Ruelens, Bruxelles,...

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 379
€50,00 - €100,00
[Philosophy] Desid. Erasmi Roterodami

Colloquia Familiaria, Petrus Rabus Roterod. recensuit, & notas perpetuas addidit. Accedit conflictus Thaliae et Barbariae, auctore Erasmo, Roterodami, Regneri Leers, 1693.

Auction 12
PASSED
LOT 380
€60,00 - €120,00
[Elzevier] De la Sagesse

Trois livres par Pierre Charron, Parisien, Docteur es Droicts. Suivant la vraye copie de Bourdeaux, Amsterdam, Louis & Daniel Elzevier, 1662.

Auction 12
PASSED
LOT 381
€80,00 - €160,00
[Elzevier] Le Moyen de Parvenir

Nouvelle edition. A Chinon (=Holland), de l'imprimerie de Francois Rabelais(=fictitious), l'Annee Pantagrueline (=ca. 1710)

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 382
€200,00 - €400,00
[Epigrams] Anthologia Graeca

Cum versione Latina Hugonis Grotii, edita ab Hieronymo de Bosch. Ultrajecti, B. Wild & J. Altheer, 1795-1810, 4 vols.

Auction 12
PASSED
LOT 383
€50,00 - €100,00
[Religion] Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken

Door Bossuet, bisschop van Meaux, vertaald naar de laatste Fransche uitgave, Mr. B. Berends, 2 vols., 's Gravenhage, Gebr. Langenhuysen, 1829.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 384
€50,00 - €100,00
Cl. Bruins Zeede-Dichten

Met Kunstplaaten, Amsterdam, J. Oosterwyk and H. vande Gaete, [1713].

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 385
€50,00 - €100,00
De Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken

Op nieuws vermeerderd en den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Alles met konstige figuuren versiert, Amsterdam, Wed. P. Arentz and K. vander Sys, 1709.

Auction 12
PASSED
LOT 386
€50,00 - €100,00
D. R. Kamphuyzens Stichtelyke Rymen,

Onderscheyden in IV. deelen, gestelt op sleutels om te zingen, en te speelen op allerhande instrumenten, Jozeph Butler, vermeerdert door M. Mathieu. Geheel op nooten. Amsterdam,...

Auction 12
PASSED
LOT 387
€60,00 - €120,00
[Elzevier] Le Socrate Chrestien

[Jean Louis Guez], Sieur de Balzac et autres oeuvres de mesme autheur, Arnhem, Jean Frederic Haagen, 1675.

Auction 12
PASSED
LOT 388
€60,00 - €120,00
[Elzevier] Les Oeuvres diverses du Sieur de Balzac

Augmentee en cette edition de plusieurs pieces nouvelles, Leide, Jean Elsevier, 1658.

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 389
€70,00 - €120,00
[Religion] Thomae Godwini. Moses & Aaron

Seu Civiles & Ecclesiastici Ritus antiquorum Hebraeorum (...) Joh. Henrico Reizio, V.D.M. Editio Quarta ciu accesserunt Hermanni Witsii, Ultrajecti, Guilielmum a Poolsum, 1698.

Auction 12
PASSED
LOT 390
€100,00 - €200,00
[Religion] Samaritane ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt

Ofte Ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria (...) ofte woordelijcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evangelist Johanne. Ghedaen door F.B., Dordrecht,...

Auction 12
PASSED
LOT 391
€80,00 - €160,00
[Religion] Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht,

Minrebroeder binnen de stadt van Brugge, waarin verhaalt word, de discipline en secrete penitentie der vrouwen by hem gebruykelyk, nevens syne wonderlyke, vuyle, grouwelyke bloeddorstige...

Auction 12
SOLD €160,00
LOT 392
€100,00 - €200,00
[Religion] Samuelis Maresii

Dissertatio Epistolica de Trapezitis cum notis Theod. I.F. Graswinckelii, I.C. Delphensis (in one vol. with:) Marci Zuerii Boxhornii De Trapezitis vulgo Longobardis qui in Foederato...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 393
€70,00 - €120,00
[Price-binding Utrecht] M. Tullii Ciceronis

Libri Tres. Cato Maior, Laelius, Paradoxa, Somnium Scriptionis ex recensioneIoannis Georgii Graevii, Lugd. Batavorum, Joannem du Vivie & Isaacum Severinum, 1710.

Auction 12
PASSED
LOT 394
€50,00 - €100,00
[Book binding] Elie L. Menasche

Jehan Rictus. Les Soliloques du Pauvre, Illustrations A. Steinlen, Paris, Eugene Rey, 1909.

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 395
€70,00 - €120,00
[Erotica] Histoire de Saturnin

Portier de Chartreux ecrite de lui-meme (1741). J.Ch. Gervaise de Latouche. Version complete originale collationnee sur le manuscrit No. 412 B de la Bibliotheque de l'Arsenal, Paris, 1909.

Auction 12
PASSED
LOT 396
€120,00 - €250,00
[Book binding] Beenkens H., Brussels.

L'Ombrelle. Le Gant - Le Manchon. Octave Uzanne, Illustrations P. Avril, Paris, A. Quantin, 1883.

Auction 12
PASSED
LOT 397
€200,00 - €400,00
Veterum Lucernae Sepulcrales

Collectae ex cavernis et specubus subterraneus Urbis Romae figuris Aeneis expressae (...) Petro Sanctio Bartolio divisae in tres partes cum observationibus Joannis Petri Bellorii...

Auction 12
SOLD €800,00
LOT 398
€800,00 - €1600,00
Theatrum machinarum universale of Groot algemeen Moolen-boek

behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen, en gronden; waar onder veele, die eerst onlangs zyn gebouwt, staande zo buiten...

Auction 12
PASSED
LOT 399
€50,00 - €100,00
[Religion] D. Petavii Aurelianensis e societate jesu, rationarium temporum in partes duas

In quo aetatum omnium sacra profanaque historia chronologicis probationibus munita summatim traditur, Parisiis, Sebastianum Cramoisy, 1663.

Auction 12
PASSED
LOT 400
€50,00 - €100,00
[Religion] Lusthof der Ziele,

vercierd met allerlei godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden (...) by Jacobus Merlo Horstius, Amsterdam, T. Crayenschot, 1777.

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 401
€60,00 - €120,00
[Elzevier] Manuale Graecarum vocum N. Testamenti

.cui accessit index anomalorum et difficiliorum vocabulorum, item tractatus de Graecis N. Testamenti accentibus, Georgio Pasore. Lugd. Batavorum, ex. off. Elzeviriana,(2nd ed.) 1640.

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 402
€120,00 - €250,00
[Emblemata] De Wyn-Persse Jesu Christi

oft kort begrijp van sijn bitter lyden, schickelijck by een ghevoeght, soo uyt de schriften van den godtvruchtighen P. Blosius (..) verduytscht door A.V.I.C.D., Antwerp, Weduwe J. Cnobbaert, 1648.

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 403
€100,00 - €200,00
[Manuscript]

Vieux manuscrit venant du Peintre Seronard, offert a la bibliotheque de Lice Chansonniere sur Hyppolite Raullot. sm.4o, in simple marbled paper binding.

Auction 12
PASSED
LOT 404
€70,00 - €120,00
[Religion] M. Minucii Felicis [Marcus Minucius Felix]: Octavius.

cum integris Woweri, Elmenhorstii, Heraldi & Rigaltii notis aliorumque hinc inde collectis ex recensione Jacobi Gronovii qui emendationes & explicationes suas adjecit. Acc. Caecilius...

Auction 12
PASSED
LOT 405
€60,00 - €120,00
[Classics] M. Tullii Ciceronis. De Officiis Libri Tres.

Cato Maior, Laelius, Paradoxa, Somnium Scipionis ex recensione Ioannis Georgii Graevii (...), Lugd. Batavorum, Johannem du Vivie & Isaacum Severinum, 1710.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 406
€75,00 - €150,00
Maandelyksche berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden.

Bestaande uit Redeneeringen, tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders (...) tusschen den Hongarischen...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 407
€80,00 - €160,00
[Rhetoric] Theonis Sophistae Progymnasmata

accurate emendata ac recensita in usum scholarum Hollandia West-Frisiaque; ex decr. ill. D.D. Ord. ejusdem Provinciae. Lugduni Batavorum, B & A Elzevir, 1626. Samengebonden met:...

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 408
€100,00 - €200,00
[Economics] De Modo Usurarum Liber,

Claudio Salmasio auctore, Lugd. Batavor. Ex Officina Elseviriorum, 1639.

Auction 12
PASSED
LOT 409
€70,00 - €120,00
[Price-binding Dordrecht] Justini Historiae, Philippicae

Ex nova recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem castgationibus (..) Lugd. Batavorum, C. Boutesteyn, J du Vivie, J. Severinum & A. de Swart, 1701.

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 410
€50,00 - €100,00
Menegiana ou Bon Mots, rencontres agreables,

Pensees Judicieuses et observations curieuses de M. Menage, Paris, Pierre Delaulne, 1694.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 411
€60,00 - €120,00
Il Decameron

di Messer Giovanni Boccacci Cittadino Fiorentino, in Amsterdamo, 1703.

Auction 12
SOLD €75,00
LOT 412
€75,00 - €150,00
Le Droit de la Nature et des Gens,

ou Systeme General des principes les plus important de la Morale, de la Jurisprudence, et de la Politique. Le Baron de Pufendorf, traduit du Latin par Jean Barbeyrac, [deux tomes]....

Auction 12
PASSED
LOT 413
€60,00 - €120,00
Oeuvres de Boileau Despreaux.

avec des eclaircissemens historiques donnes par lui-meme & rediges par M. Brosette (...) par M. De Saint-Marc. Nouvelle ed. [5 tomes], Amsterdam, D.J. Changuion, 1772.

Auction 12
PASSED
LOT 414
€80,00 - €160,00
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen,

Uit het gebruik en de beste schryveren met hulpe van voornaame taalkundigen opgesteld door Francois Halma. Dictionnaire Flamand et Francais (..), Amsterdam, De Wetsteins and Smith,...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 415
€50,00 - €100,00
[Law] Apuntamientos sobre las leyes de partida

Al tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores Espanoles, y practica moderna, D.D. Joseph Berni , y Catala (2 parts in one vol., Valencia, Los Herederos de Geronimo Conejos, 1759.

Auction 12
SOLD €400,00
LOT 416
€50,00 - €100,00
[Shipping] H.M.S Bacchante

Log Book, Mr. H.C.R. Feilding, H.M.S. Bacchante, Period: May 15th. 1903 - January 31st. 1905. London, H.M. Stationery Office, Waterlow & Sons, London, 1902

Auction 12
SOLD €190,00
LOT 417
€150,00 - €300,00
[Shipping] Praktikale Zeevaartkunde en Theoretische Kennis

voor Handel en Scheepvaart. Pieter le Comte, Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen, [1842]. Text part and loose-leaf part with plates.

Auction 12
SOLD €290,00
LOT 418
€80,00 - €160,00
[Studentica] Gedenkschrift van den Veldtogt der Heeren Studenten

van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning, in de jaren 1830 en 1831. J. Roemer, Leiden, C.C. van der Hoek, 1831.

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 419
€100,00 - €200,00
[Studentica] Optogt gehouden door de Heeren Studenten

der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende den intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op den 6 January 1492. Leyden, Van der Paauw en Zoon, 1835.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 420
€70,00 - €120,00
[Studentica] Gedenkboek der Feestelijke Vereeniging

van Oud-Studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden, den 9den augustus 1838. Leyden, S. and J. Luchtmans, 1838.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 421
€60,00 - €120,00
[Studentica] Het vijfde halve eeuwfeest

van de stichting der hooge schole te leijden in den jare 1575 gevestigd, plegtig gevierd op den 8sten Februarij 1825 en volgende dagen. J. Roemer, Leijden, C.C. van der Hoek, 1825.

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 422
€70,00 - €120,00
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 12den junij 1855, ter viering van den 280sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede van Karel V binnen Dordrecht op den 3den junij 1515. Bij gelegenheid...

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 423
€70,00 - €140,00
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

Den 11den junij 1860 ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede en Huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alencon, Berry, enz. als...

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 424
€60,00 - €120,00
[Studentica] Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

Den 7den junij 1870 ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh,...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 425
€60,00 - €120,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 23sten Juni 1885, ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: Geschiedenis van Leiden van de stichting af tot het jaar 1574. G.J. Bos, Leiden, P. Somerwil, 1885.

Auction 12
PASSED
LOT 426
€70,00 - €120,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 24sten Juni 1890, ter viering van den 315den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende: De Intocht van Karel V binnen Nijmegen, op den 9 Februari 1546. G.J. Bos, Leiden,...

Auction 12
PASSED
LOT 427
€70,00 - €120,00
[Studentica] Minerva

18 Juni 1900 Celebratory Issue (of the Minerva Society in) Leiden.

Auction 12
PASSED
LOT 428
€300,00 - €600,00
Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum,

of Woordboek van gewyde en ongewyde voor- en zinnebeelden; waarin persoonen, daden, tyden, plaatsen, dieren, boomen, planten, kruiden, visschen, vogelen en wat verder in de Heilige...

Auction 12
PASSED
LOT 429
€300,00 - €600,00
[Bible] La Sainte Bible qui Contient le Vieux et le Nouveau Testament

expliquée Par des Notes de Théologie et de Critique sur la Version ordinaire des Eglises Réformées, revue sur les Originaux et retouchée dans le Langage: Avec des Préfaces particulières...

Auction 12
SOLD €620,00
LOT 430
€500,00 - €1000,00
Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken

des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht...

Auction 12
PASSED
LOT 431
€250,00 - €500,00
Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken

des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht...

Auction 12
PASSED
LOT 437
€100,00 - €200,00
Monuments Antiques pour l'Intelligence de l'Ouvrage intitulé

L'Italie avant la Domination des Romains. Micali, Jos. Paris, Treuttel et Würtz, 1824.

Auction 12
PASSED
LOT 438
€150,00 - €300,00
La Divina Commedia di Dante Alighieri

Illustrata da Gustavo Doré e dichiarata con note tratte dai migliore commenti per cura di Eugenio Camerini, Milano, Edoardo Sonzogno, 1868-1869.

Auction 12
SOLD €950,00
LOT 439
€800,00 - €1600,00
[Medicine] Iconografia d'Anatomia Chirurgica

E Di Medicina Operatoria. J.M. Bourgery (4 delen). Demetrio Serantoni, Firenze, 1841-1856.

Auction 12
PASSED
LOT 440
€300,00 - €600,00
[Emblemata] Dichtkundige Zinnebeelden

Door Kornelis Zweerts in CL prentverbeeldingen vertoont, Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1736.

Auction 12
PASSED
LOT 441
€250,00 - €500,00
Emblemata of Zinne-Werck

voorghestelt in beelden ghedichten en breeder uijt-legginghen tot uijt-druckinghe en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Den tweeden druck met nieuwe plaeten en...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 442
€150,00 - €300,00
[Emblemata] Zinne-Beelden der Liefde

Met puntdigten en aanteekeningen van Mr. Willem den Elger, Amsterdam, Jan Roman de Jonge, 1732.

Auction 12
SOLD €850,00
LOT 443
€70,00 - €140,00
[Slavery] Treffend verhaal van het verbranden der brik de Zes Gezusters

voorgevallen in het Jaar 1841. Pamphlet, 53x45 cm., woodcut illustration of a ship above letter print text.

Auction 12
PASSED
LOT 444
€1000,00 - €2000,00
[Illustrated bible] Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments,

denen Jungen zu leichterer Erlehrnung, denen Alten zu frischer Behaltung, denen Predigeren zu geschwinderer Erinnerung, allen zum nusslichen und heiligen Augen-Lust, in hundert...

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 445
€200,00 - €400,00
[Book binding] Richly gilt red morocco binding with coat of arms Emperor Napoleon III,

both casings (26,5 x 21 cm.) with centrally the large imperial coat of arms and imperial eagle in each corner, ribbed spine with 2 title compartments between 3 compartments with...

Auction 12
PASSED
LOT 446
€250,00 - €500,00
Johannis Cluveri Historiarum Totius Mundi Epitome,

a prima rerum Origine usque ad annum Christi MDCXXX (...). Edition sexta correctior cum uberrimo indice. Leiden, F. Moyard, 1657, (8),900,(34) p., with engraved title by J. van...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 447
€600,00 - €1200,00
[Leo Belgicus] Faminiani Stradae Romani è Societate Jesu De Bello Belgico Decades Duae

(...). Frankfurt am Main, Sumptibus Johannis Beyeri, 1651, (8),778,(104) p., with engraved frontispiece map of the Netherlands in the shape of a lion, engraved portrait of the...

Auction 12
SOLD €1300,00
LOT 448
€600,00 - €1200,00
[Emblemata-composite] Duodecim specula deum aliquando videre desideranti concinnata.

Auctore P. Ioanne David Societatis Iesu Sacerdote. Antwerp, Ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, 1610, (16),184,(15) p., with engraved title and 12 engr. illustrations...

Auction 12
PASSED
LOT 449
€300,00 - €600,00
[Militaria] Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin,

Lieutenant General des Arme'es Navales (...). Amsterdam, P. Mortier, 1756, XXXIX,(9),312 p., with engraved portrait of the author, one large folding profile with ships, 3 folding...

Auction 12
SOLD €160,00
LOT 450
€150,00 - €300,00
P. Ovidii Nasonis Metamorphosis Iconismis LI expressa

das ist Ovidii des weitberühmten Poeten furnembste Gedichten von Änderung der Gestallten 51. künstliche Kupferstück [by Sebastian Furck]. (Cologne, Gerhard Altzenbach, 1656 or...

Auction 12
SOLD €650,00
LOT 452
€500,00 - €1000,00
[Manuscript fencing book]

d'après la méthode du Capitaine Saxon de Selmnitz. A Hartmannstadt. Traduit de l'allemand par le Cap.ne Langermann." Manuscript, ca. 1840, consisting of a title page in pen and...

Auction 12
PASSED
LOT 453
€200,00 - €400,00
Ioannes de Beka Canonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Heda Praepositus Arnhemensis,

De Episcopus Ultraiectinis, recogniti et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio Batavo I.C. Accedunt Lamb. Hortensii Montfortii Secessionum Ultraiectinarum libri, et Siffridi...

Auction 12
PASSED
LOT 454
€400,00 - €800,00
P. Ovidii Nasonis Poetae Sulmonensis

Fastorum Libri VI, Tristium V, De Ponto III, In Ibin. Basel, I. Heruagium, 1550, (4),793,(10) p., woodcut initials, conemporary blindtooled leather over wood casings, with remains...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 455
€650,00 - €1300,00
[Illustrated bible] Historie des Ouden en Nieuwen Testaments

verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden. Amsterdam, P. Mortier, 1700, 2 vols., (16),282,(8); (26),163,(11) p., both vols. with engr. frontispiece...

Auction 12
SOLD €260,00
LOT 456
€200,00 - €400,00
[Religion] Histoire générale des cérémonies, moeurs et coutumes religieuses

de tous les peuples du monde (...) de Bernard Picard: avec des explications historiques, & curieuses; par M. l'Abbé Banier (...) & par M. l'Abbé le Mascrier. Vol. 1 and 4. Paris,...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 457
€200,00 - €350,00
Hedendaagsche historie; (..) behelzende Het Leeven van Mohammed

- en het Begin van de Historie der Arabieren, onder de drie eerste Khalifs, Abu Bekr, Omar en Othman; zynde de onmiddelyke opvolgers van Mohammed. Hedendaagsche Historie; of...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 458
€70,00 - €120,00
[Religion] Papekost, opgedist in Geuse Schotelen.

Handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery, en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. Met figuuren., Blokziel,(Leyden, J. du Vivie), 1720, in-8°, 17,5 x 11,5 cm op...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 459
€100,00 - €175,00
[Religion] Statenbijbel [bible] from 1771

Biblia. Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal, 1771

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 460
€100,00 - €200,00
[Almanac] De Naauwkeurige Hollandsche Almanach voor 't jaar 1765.

Met fraaije Printverbeeldingen vercierd, en verrykt met alles wat tot een volmaakte Almanach behoord; mitsgaders veele nutte byzonderheden, nooit voor dezen gedrukt. Amsterdam,...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 461
€200,00 - €400,00
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery.

Met veele byzonderheden daar toe betreklyk (...). Met XXI. fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Door D. de Jong, H. Kobel en M. Salieth. Amsterdam, J. and G. Roos, H. Vermandel,...

Auction 12
PASSED
LOT 463
€50,00 - €100,00
Nouvelle methode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue Espagnole.

[By Claude Lancelot]. Sixie'me edition. Reveuë & corrigée de nouveau. Suivant la Copie de Paris, a Bruxelles, Chez. Eug. Henry Fricx (...), 1687, (16),134,(6) p., with 2 folding...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 464
€70,00 - €140,00
[Slavery] Speech by Johan Newton - en gedachten over den Afrikaanschen Slaavenhandel

- waar achter gevoegd is, bericht aangaande den Slaavenhandel op de Kust van Afrika, door Alexander Falconbridge, onlangs Heelmeester op de Afrikaansche Vaart. Vert. M. van Werkhoven....

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 465
€100,00 - €200,00
Justus van Effen (1684-1735)

Hollandsche Spectator. Tweede druk (Second print), vermeerder met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele Werk. Amsterdam, K. van Tongerlo...

Auction 12
SOLD €380,00
LOT 466
€100,00 - €200,00
[Medicine] Eenvoudige en zekere manier van Steen snijden

C.J.M. Langenbeck. Met eene voorrede van J. B. Siebold. Amsterdam, Willem Holtrop, 1806. 69 pp. With 6 folding copper engravings of, among others, surgical instruments. In half-cloth...

Auction 12
PASSED
LOT 467
€200,00 - €400,00
[Unknown Utrecht edition] Johannis Friderici Böckelmanni JCti Compendium institutionum

Caes. Justiniani, sive Elementa juris civilis in brevem & facilem ordinem redacta, Editio novissima, & omnium emendatissima. (...). Utrecht. Apud Antonium Schouten, 1700, (42),296,(160)...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 468
€70,00 - €140,00
Gedenk-teken der Goddelyke Wegen,

Ter gelegenheit van deszelfs te rugroeping [sic] uit de Vremdelingschap in 't Vaderland (...). Nevens een verhandeling van de Geestelyke Betekenis van 't Urim en Tummim, opgerecht...

Auction 12
PASSED
LOT 469
€50,00 - €100,00
[Bible Manuscript] Hand-written biblical texts,

second half 18th cy (paper with watermark C & I Honig), 296 pagies in loose 4to quires in a good, legible hand, between two contemporary marbled cardboard casings with label: "Aanteekeningen...

Auction 12
SOLD €350,00
LOT 470
€200,00 - €600,00
[Mourentorf bible] Biblia Sacra, Dat is: de Heylige Schriftuer,

Bedeylt in het Oude ende Nieuwe Testament. Oversien ende verbetert na den laatsten Roomschen Text. t'Antwerpen, by Jan Mourentorf, In de Plantijnsche Druckerye, Gedrukt in 't Jaar...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 471
€50,00 - €100,00
[Militaria manuscript]

Original manuscript, ca. 1850, (2),416,(12) p. and several loosely inserted leaves, contemporary half-leather, 4to.

Auction 12
PASSED
LOT 472
€50,00 - €100,00
[Union of Utrecht]. Extract uit de resolutien

van de edele mogende heeren raaden van staate der vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777. Haarlem, Joh. Enschedé en Zn., 1778, (72)p., contemporary marbled and gilt calfskin, folio.

Auction 12
SOLD €380,00
LOT 473
€100,00 - €200,00
[Studentica. Leidse jagers] Gedenkschrift van den veldtocht der heeren studenten

van de Hoogeschool te Leiden, ten heiligen strijd voor vaderland en koning, in de jaren 1830 en 1831: door J. Roemer. Leiden, C.C. van der Hoek, 1831, (2),VIII,160 p., with hand-coloured...

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 474
€100,00 - €200,00
[Studentica]. Minerva. Periodical for students. 1835-1836.

Akademische berigten en boekbeschouwing./ Miscellany. Amsterdam, R. Croese, (1836), 2 parts in one vol., (2),VIII,XXVIII,328;(4),319 p., contemporart half-leather, gilt spine with...

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 475
€50,00 - €100,00
[Studentica] Student Almanacs for the years 1841/1842/1844/1845/1846.

Leiden, L. Herdingh en Zoon/ J.H. Gebhard & Comp., (1841-1845), 5 vols., with frontispieces and (folding) plates (goddess Minerva), original cardboard (1841)/ contemporart uniform...

Auction 12
PASSED
LOT 476
€100,00 - €200,00
[Studentica] Verbaal (...) in de sake van David Whyte (...).

Leiden, Pieter van der Aa, 1719, 47 p., 19th cy half-cloth, folio.

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 477
€50,00 - €100,00
[Studentica] De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw,

door Dr. G.D.J. Schotel. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875, (8),410 p., colour lithogr. frontispiece and 7 tinted lithogr. plates, contemporary half-cloth, 4to (foxed in places).

Auction 12
PASSED
LOT 478
€50,00 - €100,00
[Studentica] Annales Academici 1837-1838.

The Hague, ex Typographia Regia, 1840, (4),264,(3) p., contemporary gilt half-leather, 4to.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 479
€70,00 - €140,00
[Studentica] Een tusschenspel van Klikspaan

[= Johannes Kneppelhout]. De korte en vermakelijke geschiedenis van Zoo veel Lieflijkheên en De Kuischheid zelve. Leyden, H.W. Hazenberg & Comp., (1841), 36 p., with lithogr. plate...

Auction 12
SOLD €1500,00
LOT 480
€2000,00 - €3000,00
[With antique coloured maps] Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture,

vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Dordrecht, H. en J. Keur/ Amsterdam, M. Doornick, 1690, 4 parts in one vol., (24),332; (2),144; (14),169;...

Auction 12
SOLD €900,00
LOT 481
€200,00 - €400,00
Histoire naturelle, générale et particulière,

avec la description du Cabinet du Roi. Par Mrs. de Buffon & Daubenton. Nouvelle édition. Amsterdam, J.H. Schneider, 1766-1779, 21 vols. (incl. 6 supplements), with engraved portrait...

Auction 12
PASSED
LOT 482
€250,00 - €500,00
Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Lot of 32 announcements on 33 plano leaves, all with the motto "vrijheid gelijkheid, broederschap" (liberty, equality, fraternity) and largely with woodcut vignette (Batavian Lion...

Auction 12
PASSED
LOT 483
€200,00 - €400,00
[Maritime law] Nederlants see-rechten; avaryen en bodemeryen:

Begrepen in de Gemeene costuimen vander see (...). Ende daerenboven in eene Verhandelinge nopende het Recht der Hollantsche bodemeryen (...) door Adriaen Verwer, koopman tot Amsterdam....

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 484
€200,00 - €400,00
[Law] Alexandri Trentacinquii JC.

(...) Practicarum Resolutionum Juris libri (...). Editio novissima et accuratissima (...).Frankfurt am Main, Impensis Rulandiorum, Typis Joh. Nicolai Humii & Joh. Görlini, 1663,...

Auction 12
SOLD €90,00
LOT 485
€50,00 - €100,00
[Studentica] Tien jaren later. Door J. v.d. H.

[= J. van der Hoeven]. Leiden, J. Hazenberg Corns. Zoon, (ca. 1860), tinted lithogr. title and 12 plates by C.C.A. Last, printed by P.W.M. Trap, original gilt-stamped and blindtooled...

Auction 12
SOLD €240,00
LOT 486
€200,00 - €400,00
[Rare songbook] Composite binding of 48 small publications,

all with address in Amsterdam, F.G.L. Holst, no date (ca. 1850-1860), mostly 4 pages and with woodcut above title, contemporary marbled with spine renewed in style, small 8vo.

Auction 12
SOLD €220,00
LOT 487
€150,00 - €300,00
[Studentica]. Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629.

Gecostumeerde voorstelling door de H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool den XI Junij van het jaar 1850. Leyden, J. Hazenberg Corns. Zoon en J.H. Gebhard & Comp., (1850), letter...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 488
€80,00 - €160,00
[Studentica]. Intogt van Frederik Hendrik in 's Hertogenbosch in 1629.

Gecostumeerde voorstelling door de H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool den XI Junij van het jaar 1850. Leiden, J. Hazenberg Corns. Zoon and J.H. Gebhard & Comp., (1850), letter...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 489
€60,00 - €120,00
[Studentica] (Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 12den junij 1855, ter viering van den 280sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede van Karel V binnen Dordrecht op den 3den junij 1515. Bij gelegenheid...

Auction 12
SOLD €240,00
LOT 490
€150,00 - €300,00
[Studentica] Herinnering aan Leyden in Junij 1855.

[By François Haverschmidt]. Leiden, H.R. de Breuk, Jac. Hazenberg Corn. Zn., 1855, (4),26,(1) p., with lithogr. title and 6 tinted lithogr. plates, original lithogr. cardboard...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 491
€80,00 - €160,00
[Studentica] Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsch Studenten-Corps

den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der leidsche Hoogeschool, voorstellende: De intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant,...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 492
€70,00 - €140,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 15 den Juni 1875 ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen,...

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 493
€60,00 - €120,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 22sten Juni 1880, ter viering van den 305den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende den Intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, den 27sten Juni 1497....

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 494
€70,00 - €140,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 23sten Juni 1885, ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Geschiedenis van Leiden van de stichting af tot het jaar 1574. (...) geteekend...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 495
€50,00 - €100,00
[Studentica] (Masquerade 1825).

Etching and engraving by Daniël Veelwaard after L. Springer, 27 x 46 cm., no address (1825), under passe-partout.

Auction 12
SOLD €460,00
LOT 496
€300,00 - €600,00
[Fencing] Escrime, contenant quatorze Planches.

[By Angelo]. Section from the folio edition of the Encyclopédie by Diderot and d'Alembert, (Paris, 1765), 15 letter print text pages and 15 engraved plates by B.L. Prévost (8x)...

Auction 12
PASSED
LOT 497
€300,00 - €600,00
[Mother's Day in 1822]

Manuscript, ca. 60 pages in a fine, calligr. hand (followed by ca. 30 blank pages), on the title and in between the text pages 8 extremely fine black crayon drawings in total,...

Auction 12
PASSED
LOT 498
€150,00 - €300,00
Etudes d'animaux par E.J. Verboeckhoven.

Vingt six Planches lithographiées par Rommel. Brussel, Société des Beaux Arts, Gérants, Dewasme et Laurent, n.d. (ca. 1845), lithogr. title and 23 (out of 26) lithogr. plates,...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 499
€500,00 - €1000,00
[Early Ballooning] Description des expériences de la machine aéostatique

de MM. de Montgolfier, et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu (...). Par M. Faujas de Saint-Fond. Parijs, Cuchet, 1773, XL,299,(3 approbation),(4 supplément) p.,...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: